Home

Ochranné pásmo nadzemního vedení VN do 35 kV

Ochranné pásmo venkovního vedení VN a VVN: tohoto zařízení, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochrany života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo nadzemního vedení tvoří souvislý prostor vymezený dvěma svislými do 1 kV 1 m 1 - 35 kV 2 m 35 - 110 kV 3 m 110 - 220 kV 4 (3) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m ěřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodi če vedení na ob ě jeho strany a) u nap ětí nad 1 kV a do 35 kV v četn ě 1. pro vodi če bez izolace 7 m Ochranná pásma vysokého napětí (VN): Nadzemní vedení: u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně, pro vodiče bez izolace - pásmo 7 m; pro vodiče s izolací základní - pásmo 2 m; pro závěsná kabelová vedení - pásmo 1 m; u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně Ochranné pásmo nadzemního vedení tvoří souvislý prostor vymezený dvěma svislými rovinami vedenými po obou stranách nadzemního vedení ve vodorovné vzdálenosti. Vodorovná vzdálenost se měří kolmo na nadzemní vedení. Ochranná pásma nadzemního vedení elektrizační soustavy nad 1 kV do 110 kV jsou uvedena v tab. 2 Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetn

Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu; Nadzemní vedení ⁄ napětí od 1 kV do 35 kV: 7 m od krajního vodiče: max. 3 m: Nadzemní vedení ⁄ napětí nad 35 k do 110 kV včetně: 12 m od krajního vodiče: max. 3 m: Podzemní vedení ⁄ do napětí 110 kV včetně: 1 m od krajního kabelu: nesmí být žádný poros (3) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: pro vodiče bez izolace 7 m (3) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 1. pro vodiče bez izolace 7 m U venkovního vedení s vodiči bez izolace představuje ochranné pásmo volný prostor po obou stranách vedení (od krajních vodičů), jehož šířka závisí od velikosti napětí. Pro vedení do 35 kV je to 7 metrů a od 35 kV do nejvyššího distribučního napětí 110 kV je šířka pásma 12 metrů měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů)

u závěsného kabelového vedení 110 kV - pásmo 2 m, u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence - pásmo 1 m. Podzemní vedení. Vedení do napětí 110 kV včetně - pásmo 1 m, vedení s napětím nad 110 kV - pásmo 3 m. Elektrická stanice. Venkovní elektrické stanice a stanice s napětím větším než 52 kV. Ochranné pásmo nadzemního vedení tvoří souvislý prostor vymezený do 1 kV 1 m 1 - 35 kV 2 m 35 - 110 kV 3 m V blízkosti vedení VN, VVN se stroje musí pohybovat kolmo k tomuto vedení, nikdy ne souběžně s vedením. Hrozí riziko indukování napětí do kovových částí stroje a následného úrazu, aniž by se stroj.

§(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí a) v elektroenergetice 2. distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV nebo 35 kV. Ochranné pásmo vedení NN nemá, ale na vzdálenost porostů od vodičů se vztahuje norma PNE 33 3302, tzv. nejkratší vzdálenosti. Rozsah provedení ořezů. U vedení VN, VVN, v lesních průsecích se zásah provádí v rozsahu ochranného pásma. Ochranná pásma jsou jednotlivé napěťové hladiny uvedena v tab. č. 1

 1. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 1.pro vodiče bez izolace 7 m, (10m s výstavbou do roku 1994
 2. Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetn.
 3. V případě podzemního vedení elektrizační soustavy (tj. kabelů, měřičů atd.) je ochranné pásmo vymezeno po obou stranách kabelové trasy podle výše elektrického napětí. Do 110 kV jde o 1 metr, nad 110 kV o 3 metry po obou stranách vedení
 4. Podzemní vedení do 110 kV včetně má ochranné pásmo 1 m. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. V lesních průsecích je ochranné pásmo: - pro napěťovou hladinu nad 1 kV do 35 kV včetně sníženo vždy na 7 m

Pozor na ochranná pásma na pozemku! - HomeInCub

nad 220 kV do 440 kV je ochranné pásmo 20 m; nad 440 kV je ochranné pásmo 30 m. V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat konstrukce, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad 3 m, v ochranném pásmu podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a. Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny: Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo: Výška porostu: Nadzemní vedení / napětí od 1 kV do 35 kV: 7 m od krajního vodiče: maximálně 3m: Nadzemní vedení / napětí od 35 kV do 110 kV včetně. nadzemního vedení <.> (VN) Ochranné pásmo Výška porostu <br> Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče maximálně 3 m <br> Nadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče maximálně 3 V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. V lesních průsecích je ochranné pásmo: - pro napěťovou hladinu nad 1 kV do 35 kV včetně sníženo vždy na 7 m, - pro napěťovou hladinu nad 35 kV do 110 kV včetně sníženo vždy na 12 m

Video: Bezpečné vzdálenosti od elektrického vedení ASB Porta

Ochranné pásmo je vymezeno vzdåleností od krajního vodiEe a je rúzné pro jednotlivé napét'ové hladiny: Výška porostu maximálnë 3 m maximálnë 3 m nesmí být žádný porost Hladiny napätí (VN) Nadzemní vedení I napétí od 1 kVdo 35 kV Nadzemní vedení I napétí nad 35 kV do 110 kV véetn Ochranné pásmo je vymezeno. Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu; Nadzemní vedení ⁄ napětí od 1 kV do 35 kV: 7 m od krajního vodiče: max. 3 m: Nadzemní vedení ⁄ napětí nad 35 k do 110 kV včetně: 12 m od krajního vodiče: max. 3 m: Podzemní vedení ⁄ do napětí 110 kV včetně: 1 m od krajního kabelu: nesmí být žádný poros. Ochranné pásmo nadzemního vedení do 35 kV je souvislý prostor vymezený svíslými rovinami vedenými po obou stranách vedení na obě jeho strany. Pro vedení vybudovaná do roku 1994 je šířka ochranného pásma v lesních průsecích 10m od krajního vodiče, pro vedení vybudovaná po roce 1994 s vodíči bez izolace 7 m , pro. - Na pozemek p.p.č. 383/5 v k.ú. Pardubičky zasahuje ochranné pásmo nadzemního vedení VN do 35 kV a část majetku je dotčena investičním záměrem - elektrické vedení VVN, to vše ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035. Tat Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče maximálně 3 m Nadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče maximálně 3 m Podzemní vedení | do napětí 110 kV včetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný poros

Články - E.ON upozorňuje na povinnosti vlastníků a ..

Ochranná pásma - v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3m. Ochranné pásmo nadzemního vedení u napětí od 1kV do 35 kV včetně, pro vodiče bez izolace, je vymezeno vzdáleností 7m au napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12m, měřeno vodorovně od krajního vodiče na obě strany u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma: vedení bez izolace 7 m* izolované vedení 2 m Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m. u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma: vedení bez.

Ochranné pásmo je souvislý prostor vymezený svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: u vedení napětí 22 a 35 kV 7 (10) m 1), u vedení napětí 110 kV 12 (15) m, u vedení napětí 220 kV 15 (20) m Ochranné pásmo vedení. Celková šíře koridoru (ochranné pásmo vedení) je v případě podzemního vedení 110 kV pouze 3,5 metru. Nadzemnímu vedení 110 kV má šířku koridoru cca 30 m (v závislosti na typu stožáru). U vedení 400 kV je situace taková, že pro standardní dvojité nadzemní vedení je šířka ochranného pásma. Napětí do 1 kV (400/230 V) - nízké napětí (NN): (pozn.: právní předpisy ani technické normy nestanovují ochranné pásmo pro vedení nízkého napětí, avšak při provádění prací v jeho blízkosti je nezbytné dodržovat bezpečné vzdálenosti stanovené ČSN EN 50110-1 ED u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kVv rozsahu ochranného pásma: - vedení bez izolace 7 m* - izolované vedení 2 m Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m. u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kVv rozsahu ochranného pásma: - vedení bez. Ochranné pásmo u napětí od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností 7 m, u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče na obě strany. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m

Podle lokality ( stačí okres ) odpovím, jestli 22kV ( na 99%) nebo 35 kV. Ochranné pásmo vedení , stanovené ( např. ÚR ) pro venkovní vedení u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně je před účinností zák. 458/2000 je 10m, po účinnosti (1.1.2001 ) je 7m )§46 odst.(3)). Měřeno od krajního vodiče v rovině svislé. §46 odst Při zachování nadzemního vedení VN do 35 kV je třeba při lokalizaci ásti domů respektovat ochranné pásmo dle požadavku správce sítě. Na každé parcele bude vybudována garáž nebo vytvořeno odstavné stání (zastřešené nebo nezastřešené). Plocha komunikací - v ploše bude umístěna příjezdová komunikace.

Nad 1 do 35 včetně 7 (10) ̽ 2 1 Nad 35 do 110 včetně 12 (15) ̽ 5 2 ̽vedení vybudovaná do 31. 12. 1994 Podzemní vedení do 110 kV včetně má ochranné pásmo 1 m. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t Ochranná pásma vedení dle napěťových hladin. Jmenovitá napětí . AC (kV) Holé vodiče (m) Vodiče se základní . izolací (m) Izolovaný kabelový systém (m) Nad 1 do 35 včetně 7 (10) ̽ 2 1 Nad 35 do 110 včetně 12 (15) ̽ 5 2 ̽vedení vybudovaná do 31. 12. 1994 . Podzemní vedení do 110 kV včetně má ochranné pásmo 1 m Ochranné pásmo je souvislý prostor vymezený svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: u vedení napětí 22 a 35 kV 7 (10) m; u vedení napětí 110 kV 12 (15) m; u vedení napětí 220 kV 15 (20)

Podzemní vedení do 110 kV v četn ě má ochranné pásmo 1 m. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a p řejížd ět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. V lesních pr ůsecích je ochranné pásmo: - pro nap ěťovou hladinu nad 1 kV do 35 kV v četn ě sníženo vždy na 7 m u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma: vedení bez izolace 7 m* izolované vedení 2 m; Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m. u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma: vedení bez. U nadzemního vedení mohou být porosty až do výšky 3 m. Z důvodu omezené výrobní délky kabelů musí být řešeno napojování jednotlivých úseků po 600 - 800 m. Napojování by bylo u podzemního vedení 400 kV provedeno v betonových objektech zčásti zapuštěných pod zem o rozměrech cca 6 x 6 x 2 m

vodiöú. Trafostanice VN/NN do 35 kV — stožárová — jako vrchní vedení do 35 kV. Trafostanice VN/NN do 35 kV zdéná — 20 m od obvodové zdi. Kabelové vedení všech druhú (do 35 kV) — 1 m na každou stranu od krajního kabelu. Pro zañzení vybudovaná pred 1.1.1995 platí ochranná pásma velikosti příslušného ochranného pásma. Přehled ochranných pásem lze nalézt ve Standardech péče o přírodu a krajinu (viz Příloha č. 1). Například u nadzemního vedení VN do 35 kV činí ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče a 2 m od izolovaného vodiče u vedení vysokého napéti vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma. vedeni bez izolace 7 m izolované vedení 2 m Doporuéená bezpeèná vzdálenost pro ptiblížení se k vodiöúm vn pti provádèní zásahu je min. 1,5 m. u vedeni velmi vvsokého naoèti vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma. veden( bez izolace 12. (3) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany. a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 1. pro vodiče bez izolace 7 m Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo. Výška porostu. Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV. 7 m od krajního vodiče. maximálně 3 m. Nadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně. 12 m od krajního vodiče. maximálně 3 m. Podzemní vedení | do napětí 110 kV včetně. 1 m od krajního kabelu. nesmí být žádný.

Můžeme stavět na pozemku, kde se nachází elektrické vedení

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiëe a je rùzné pro jednotlivé napét'ové hladiny: Výška porostu maximálné 3 m maximálné 3 m nesmí být žádný porost Hladiny napätí (VN) Nadzemní vedení I napëtí od I kV do 35 W Nadzemní vedení I napëtí nad 35 kV do 110 kVvEetn Nadzemnfvedení I napétf nad 35 kV do 110 kV'Zetné Podzemní vedení I do napétí 110 kVvEetné (22 kV) VedeníWN I velmi vysoké napétí (110 kV) Ochranné pásmo 7 m od krajního vodœe 12 m od krajnfho vodi& 1 m od krajního kabelu kterou je nutné dodržet, a bezpe¿nou vzdålenost pro pråci takto: nadzemního vedení Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiëe a je råzné pro jednotlivé napét'ové hladiny: Hladiny napëtí (VN) Nadzemní vedení I napètí od 1 kV do 35 kV Nadzemní vedení I napëtí nad 35 kV do 110 kV v¿etné Podzemní vedení I do napétí 110 kVv¿etnë Ochranné pásmo 7 m od krajního vodid

u vedení vysokého napèti vn nad 1 kV do 35 kVv rozsahu ochranného pásma: vedení bez izolace 7 m* izolované vedení 2 m Doporuèená bezpeèná vzdálenost pro piibliženi se k vodiõüm vn pti provadèní zasahu je min. 1,5 m. u vedení velmi vysokého napéti vvn nad 35 kV do 110 kVv rozsahu ochranného pásma. vedení bez izolace 12 m. Tabulka E. 1: Ochranná pásma vedení dle napét'ových hladin Izolovaný kabelový s stém m Jmenovitá napétí AC Holé vodiëe (m) kV Nad 1 do 35 vöetnë Nad 35 do 110 12 Xvedení vybudovaná do 31. 12. 1994 Vodiëe se základní izolací m Podzemní vedení do 110 kV vöetné má ochranné pásmo 1 m. V ochranné Pozemek elektrické vedení Svépomocí.cz - Elektrické vedení nad pozemkem VN 22 K . Elektrické vedení nad pozemkem VN 22 KV. Nakonec jsem tedy zvolil pozemek 907 m 2 mírně rovnoběžníkového tvaru téměř čtverec 29,5x30 m Tento pozemek obsahuje vedení 22 KV včetně jednoho sloupu o výšce 10,5 metrů

Elektrické vedení v blízkosti rodinného domu — PS

Výklad - Energetika zblízka - Svět energie

Labranda Royal Makadi (Lato 2020) • Hurghada • Egipt • BP

Ochranná a bezpečnostní pásma - pro pozemky určené k

 1. . 1,5 m. u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma: vedení bez.
 2. • Ochranná pásma -v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. • Ochranné pásmo nadzemního vedení u napětí od 1 kV do 35 kV včetně, pro vodiče bez izolace, je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m, měřeno vodorovně od krajního vodiče na.
 3. (m) Venkovní elektrické vedení (není uloženo v zemi) Vedení zvn nad 400 kV 30 Vedení vvn, zvn od 220 kV do 400 kV 20 Vedení vvn od 110 kV do 220 kV 15 Vedení vvn od 35 kV do 110 kV 12 Kabelové závěsné vedení vvn 110 kV
 4. vedení vn s izolovanými vodiči od 1 kV do 35 kV 2 závěsná kabelová vedení vn od 1 kV do 35 kV 1 V lesních průsecích udržuje provozovatel volný pruh 4 m od jedné strany základů podpěrných bodů. Vlastníci či uživatelé takto dotčených pozemků jsou jim povinni tuto činnost umožnit. Kabelové vedení uložené v zemi.
 5. u vedení velmi vysokého napètí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma: vedení bez izolace 12 m Doporuèená bezpeéná vzdálenost pro pfiblížení k vodiéüm vvn pti provádéní zásahu je 2 m. Vzdálenosti odpovidají ochranným pásmOm vedení posuzovanýrn dle roku vybudováni, resp. vté d0bè platnému znéní.
 6. - ochranné pásmo nadzemního vedení el. energie VN 22 kV, 7 (10) m - ochranné pásmo kabelového vedení el. energie VN 22 kV, 1 m od kabelu na obě strany - ochranné pásmo trafostanic el. energie - bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu, nad DN 100 do DN 300 včetně - 40 m - ochranné pásmo podzemního dálkového kabelu.

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodide a je rúzné pro jednotlivé napét'ové hladiny: Výška porostu maximálné 3 m maximálné 3 m nesmí být žádný porost Hladiny napëtí (VN) Nadzemní vedení I napëtí odl kV do 35 kV Nadzemní vedení I napëtí nad 35 kVdo 110 kV v¿etn

Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s, nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících. Ochranná pásma - v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechévat rist porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení u napétí od 1 kV do 35 kV v¿etnè, pro vodite bez izolace, je vymezeno vzdáleností 7 m a u napétí nad 35 kv do 110 kV vtetné 12 m, méieno vodorovné od krajního vodite na obé strany ̽vedení vybudovaná do 31. 12. 1994 o Podzemní vedení do 110 kV včetně má ochranné pásmo 1 m. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. o V lesních průsecích je ochranné pásmo: - pro napěťovou hladinu nad 1 kV do 35 kV včetně.

E.ON: upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ..

 1. ochranné pásmo nadzemního vedení 35 kV (10 m od krajního vodiče - pro vedení zříz. do 31. 12. 1994, 7 m od krajního vodiče - pro vedení zříz. po 1. 1. 1995) ochranné pásmo trafostanice (7, resp. 2 m) Ochrana technické infrastruktury - zásobování plynem ochranné pásmo nízkotlakého plynovodu (1 m od potrubí na.
 2. V lesních prùsecích je ochranné pásmo: - pro napét'ovou hladinu nad 1 kV do 35 kV vëetnë sníženo vždy na 7 m, - pro napétovou hladinu nad 35 kV do 110 kV vöetnë sníženo vždy na 12 m. V lesních prüsecích se musí po jedné stranë základú sloupù nadzemního vedení udržova
 3. V lesních prúsecích je ochranné pásmo - pro napétovou hladinu nad 1 kV do 35 kV vöetné sníženo vždy na 7 m, - pro napétovou hladinu nad 35 kV do 1 10 kV vöetné sníženo vždy na 12 m. V lesních prúsecích se musí po jedné strané základú sloupù nadzemního vedení udržova

O jaky typ elektrickeho vedeni se jedna na prilozenem

 1. Ochranné pásmo u napétí od I kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností 7 ma u napétí nad 35 kV do 110kV vtetné 12 m od krajního vodiöe na obë strany. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat rtst porosty nad výšku 3 m
 2. . 1,5 m. • u vedení velmi vysokého napětí wn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma
 3. . 1,5 m. - u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma.
 4. . m
 5. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která iní od krajního vodie vedení na obě jeho strany) Ochranná pásma: a) u napětí na 1 kV do 35 kV vetně: 1. Pro vodie bez izolace 7,0 m 2

Ochranné pásmo vedení - janlee-elektr

V lesních prúsecích je ochranné pásmo: pro napétovou hladinu nad 1 kV do 35 kV vöetné sníženo vždy na 7 m, pro napétovou hladinu nad 35 kV do 110 kV vöetnë sníženo vždy na 12 m. V lesních prúsecích se musí po jedné strané základù sloupú nadzemního vedení udržova Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení je zakázáno: zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťova Tabulka t. I: Ochranná pásma vedení dle napét'ových hladin Izolovaný kabelový s stém m Jmenovitá napétí AC kV Nad 1 do 35 vöetné Nad 35 do 110 vöetnè Holé vodiée (m) 7 10 Vodiöe se základní izolací m Xvedení vybudovaná do 31. 12 1994 Podzemní vedení do 110 kV véetné má ochranné pásmo I m. V ochranném pásm Vrchní primerní vedení do 35 kV - 10m od krajních vodičů (ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení). Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV. Trafostanice VN/NN do 35 kV - zděná - 30m od obvodové zdi. Kabelové vedení všech. Ochranné pásmo je vymezeno vzdåleností od krajního vodi&e a je rúzné pro jednotlivé napét'ové hladiny Výška porostu maximálnë 3 m maximálné 3 m nesmí být žådný porost Hladiny napëtí (VN) Nadzemní vedení I napétí od I kV do 35 kV Nadzemní vedení I napétí nad 35 kV do 110 kV vëetn

Utopia Beach Resort (Lato 2020) • Marsa Alam • Egipt • BPVarikap 1S2638 DO34 | GM electronic, spolTradição gaúcha revivida com aniversário do CTG 35MikromieszkaniaMOTO TRADE | Yamaha XT 660 Z Tenere

- u venkovního vedení s nap tím nad 1 kV do 35 kV v etn - 10 m - u venkovního vedení s nap tím nad 35 kV do 110 kV v etn - 15 m pro za ízení zrealizovaná od 1.1.1995 - u vedení s nap tím nad 1 kV do 35 kV v etn pro vodi e bez izolace - 7 m, pro vodi e s izolací základní - 2 m, pro záv sná kabelová vedení - 1 u vedení vysokého napètí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma: vedení bez izolace 7 m izolované vedení 2 m DoooruÕená bezpeèná vzdálenost pro otibližení se k vodièüm vn Pfi provádéní zásahu je min. 1,5 m. u vedení velmi vysokého napèti vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma: vedení bez izolace. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace 10 m Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiëe a je rúzné pro jednotlivé napéfové hladiny: Výška porostu maximálnë 3 m maximålné 3 m nesmí být žádný porost Hladiny napëtí (VN) Nadzemní vedení napétí od I kV do 35 kV Nadzemní vedení napëtí nad 35 kV do 110 kV v¿etn Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany. a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 1. pro vodiče bez izolace 7 ochrannÉ pÁsmo nadzemnÍho vedenÍ vvn 110kv 15m, vvn 22kv 7-10 m nadzemnÍ vedenÍ vvn 110 kv komunikaČnÍ vedenÍ dÁlkovÝ komunikaČnÍ kabel mÍstnÍ vodovodnÍ Řad komunikaČnÍ vedenÍ radioreleovÁ trasa klin-sosz, klin-soov, dyln-klin ČerpacÍ stanice odpadnÍch vod Čsov 1-4 vodojem ČerpacÍ stanice vodÁrensk