Home

Potenciál nabité koule

Elektrostatické pole nabitého vodivého tělesa ve vakuu :: ME

Nerovnoměrně nabitá koule — Sbírka úloh

Matematické Fórum / nabitá koule a potenciá

Izolovaná kulová elektroda má proto kapacitu =4πε0a. Předchozí výraz můžeme odvodit i jinak. Vodivá koule o poloměru R (5.2.13) (5.2.12) s homogenně rozloženým nábojem Q na povrchu má potenciál V = Q/4πε0R, pokud jsme použili nekonečno jako referenční hladinu, tj. V(∞) = 0. Snadno nyní získáme kapacit Potenciální energie elektrostatického pole, elektrický potenciál. Potenciální energii tíhového pole zná každý z nás - každý upadl, upustil nějaký předmět, , a proto ví, že každý předmět padá vždy směrem na zem. Pro analogii, která se bude využívat v poli elektrostatickém, je důležité, že předmět padá ve směru síly, která dané pole charakterizuje. Za tohoto předpokladu není složité odvodit, že potenciál ve středu nabité koule φ in a na jejím povrchu φ 0 [viz obrázek vpravo] se lišší a tento rozdíl lze vyjádřit jako (pozn.: Tento vztah lze za daných předpokladů odvodit analyticky. Chcete-li se procvičit, můžete si toto sami vyzkoušet

Nerovnoměrně nabitá koule — Sbírka úlo

koule, intenzitu Eu pole ve vzdálenosti 12 cm od středu koule a intenzitu Ev pole vně koule ve vzdálenosti 24 cm od povrchu koule. [Es = 0 V.m-1, Eu = 0 V.m-1, Ev = 244 V.m-1] Sice mi bylo řečeno, že ten potenciál či ta intenzita mají vlastně uvnitř vodivého materiálu nulový potenciál, tudíž i nulovou intenzitu 7. *Stanovte kapacitu C tělesa, které se nábojem Q = 10-4 C nabije na potenciál ϕ = 3000 V. Jaký poloměr by musela mít kovová koule, aby měla stejnou kapacitu? 8. Z vodivé mýdlové bubliny poloměru r = 2 cm a nabité na potenciál ϕ = 10 000 V vznikne po prasknutí kapka vody s poloměrem r1 = 0,05 cm. Jak velký je potenciál ϕ1. Pole rovnoměrně nabité koule — Sbírka úlo . Ve vzduchu je umístěna kovová koule o poloměru r = 3cm. Na jaký potenciál je možné nabít kouli, pokud intenzita elektrického pole, při které ve vzduchu nastává samostatný výboj má velikost 3MV.m- Na vodivou kouli o poloměru 6 cm přesuneme náboj 6 nC

 1. Bodový náboj jako δ-funkce. Vztah Δ 1/|r| =-4 π δ(3)(r), potenciál rovnoměrně nabité koule, rovnost ve smyslu distribucí. Vodiče v elektrostatice, hraniční podmínky. Plošná nábojová hustota. Spojitost/nespojitost E a F. Matice kapacit. Přibližné určení ze superpozice řešení. Greenovy věty a jejich užití
 2. Příklad 1.14 Z vodivé mýdlové bubliny poloměru R = 2cm a nabité na potenciál ϕ1 =1000V vznikne poprasknutíkapkaopoloměruR2 = 0,05cm.Jakýjepotenciálkapky? R Q C 1 1 R Q C 2 2 Řešení R1 = 0,02m ϕ1 = k Q r1,ϕ2 = k Q r2 R2 = 5·10−4 m ϕ2 = ϕ1 R1 R2 ϕ1 = 103 V ϕ2 = 103 2·10 2 5·10−4 = 4·10 4
 3. Potenciál bodového náboje poblíž vodivé koule. Matice kapacit dvou vodivých koulí. Polynomy v kartézských souřadnicích jako řešení Laplaceovy rovnice. Jejich kulová inverse. Holomorfní funkce jako potenciály a siločáry řešení 2D Laplaceovy rovnice. Multipólový rozvoj. Princip
 4. Elektrické pole. Mějme nabité těleso. Do jeho blízkosti budeme umísťovat malé zkušební náboje. Oblast, ve které budou ovlivněny silovým působením nabitého tělesa, nazýváme elektrické pole. Platí, že síla F, která na náboje působí, je přímo úměrná jejich velikosti q.. Konstanta úměrnosti je vektor a nazývá se intenzita elektrického pole
 5. hlasně nabité tyče se vzájemně odpuzují a nesouhlasně nabité tyče se vzájemně přitahují. Ke kvantitativnímu vyjádření elektrického stavu materiálních objektů (tě
 6. Koule s nábojem Q pouze na povrchu (kovová koule, vodivá kulová slupka) r < R 0.0 S q ndS H ³ vnitřní pole E in = ì (stínění, Faradayova klec) r ≥ R 22 2 2 2 0 0 0 4 44 Q r R r R r Er r r r r r r S V V SH SH H Stejná závislost jako vně homogenně nabité koule -odpovídá poli bodového náboje Q umístěného ve středu koule.
 7. 5. Dvě stejně nabité kuličky s hmotnostmi 0,5 g jsou zavěšeny v jednom bodě ve vakuu na vláknech o délce 1 m. Obě kuličky se odpudivými silami od sebe vzdálily na vzdálenost 4 cm. Urči velikost jejich nábojů. Tíhové zrychlení je 10 m.s-2. (4,2 nC) 6

ČeskévysokéučenítechnickévPraze Fakultaelektrotechnická Fyzika 1 pro Kybernetiku a robotiku Vypracoval: doc. Dr. Ing. Michal Bednaří Uvnit ř koule se ve všech bodech ú činky jednotlivých částí náboje Q ruší a intenzita pole je nulová. Potenciál uvnit ř koule je proto všude stejný jako na povrchu: R Q = ⋅ 4 0 1 πε ϕ Vodivé nabité t ěleso, které má elektrický náboj pouze na svém povrchu, se nazývá Faradayova klec 1 Platí Coulombův zákon? Pole nabité koule. Návody na pokusy Tato sada pokusů je ozdělena do tří samostatnýc.. Potenciál tyče s nerovnoměrnou délkovou hustotou náboje Bod P se nachází ve vzdálenosti y nad levým koncem tyče. * Potenciál uvnitř rovnoměrně nabité nevodivé koule * Potenciál kulové slupky; Potenciál čtvrtiny disku Určit náboj, potenciál a z-ovou složku intenzity. Potenciál uprostřed čtyř bodových náboj Efektivní potenciál jaderných sil. zahrnuje zprůměrované působení zbývajících nukleonů na jeden vybraný nukleon. vychází z představy rovnoměrně nabité koule o poloměru jádra, je úměrný podílu čtverce náboje a poloměru jádra a tedy Z 2 /A 1/3

Elektrický potenciál koule - Automatisk gjennomgan

V bodech koule nacházejících se na vzduchu je potenciál stejný, jako kdyby na vzduchu byla celá koule, a to . Stejným způsobem zjistíme, že v bodech nacházejících se v oleji je potenciál. Z konstantnosti potenciálu v rámci vodiče dostáváme. Pro kapacitu koule pak bude evidentně platit tento výpočet: Určete kapacitu koule s poloměrem R ve vakuu. Řešení: Vyjdeme z definičního vztahu pro kapacitu . Q = C.j (1), kde Q je náboj na kouli a j je její potenciál. Potenciál na povrchu koule s poloměrem R je . Dosadíme do (1) a máme C = 4pe 0 R. DOMÁCÍ ÚKOL: Odhadněte přibližně kapacitu lidského těla Potenciál vodivé koule nabité nábojem Q 4 0 Q r r j pe Q C j kapacita vodiče Q C U kondenzátory U Ed Deskový kondenzátor 0 Q d eS C 0 S d e d E dlj j d E dr j ³ Edr³E dr 2 4 0 Q dr per ³ 2 0 1 4 Q dr pe r ³ 4 0 Q C per 1 Q C j 0 d s e RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. K611 FD ýVUT Elektromagnetismus a optika 17. 2. 202

(2,5): Kovová vodivá koule o poloměru 3 cm je ponořena do poloviny do petroleje. Relativní permitivita petroleje je 2. Jaká je kapacita této koule a jaký je na ní náboj, je-li nabita na potenciál 1,8 kV? (1): Deskový kondenzátor o energii je zaplněn dielektrikem a je odpojen od zdroje napětí εr = 5. Jak se změní intenzita a potenciál jím vyvolaného pole ve vzdálenosti r od něj? Jaká je intenzita elektrického pole a potenciál uvnitř nabité . vodivé . koule? Co je to Faradayova klec? Jak závisí hustota náboje a intenzita elektrického pole v blízkosti nabitého vodivého tělesa na poloměru křivosti jeho povrchu

Elektrické pole - maturitní otázka Studijni-svet

který změní potenciál vodiče o 1 V Příklad: (kapacita vodivé koule o poloměru R nabité nábojem Q) R Q πεo ϕ= 4 1 R Q C = πεo ϕ = 4 + + + + + + + + + + Q potenciál koule: kapacita koule: ϕ ϕ 50. Dvě nabité kuličky o hmotnostech a a nábojích a jsou spojeny nehmotnou nevodivou nití o délce a pohybují se podél elektrické siločáry v poli o intenzitě . Vektor intenzity elektrického pole je orientován svisle dolů. Určete zrychlení kuliček a sílu, kterou je napínána nit

Video: Elektrostatika - GJ

Potenciální energie elektrostatického pole, elektrický

εr = 5. Jak se změní intenzita a potenciál jím vyvolaného pole ve vzdálenosti r od něj? Jaká je intenzita elektrického pole a potenciál uvnitř nabité . vodivé . koule? Co je to Faradayova klec? Jak závisí intenzita elektrického pole v blízkosti nabitého vodivého tělesa na poloměru křivosti jeho povrchu Koule má povrchovou hustotu náboje = 10-6 C m-2 a potenciál = 100 V. Tato koule je umístěna v dielektrickém prostředí o relativní permitivitě r = 2,2. Určete poloměr R koule, náboj Q na kouli, kapacitu C a elektrostatickou energii W koule Pˇredpoklad: ionty jsou nabité tuhé koule. Hustota soli je 2165kgm 3. Mˇrízkˇ ová konstanta ‰= 3 r Vm/2 NA = 3 r M 2ρNA = 2.82 10 10m = 2.82Å Energie krystalu(po slozeníˇ z volných iontu:˚ je záporná), odhad na 1 NaCl: Na+ sousedí se 6 Cl , proto Eˇ6 1 4πε0 e2 ‰ = 8.2 10 19J Pˇresne nutno seˇ cístˇ ∞ ˇradu - 2. elektrický potenciál na povrchu koule. =∙ ze vzorce plyne, že je konstantní. uvnitř koule je stejný jako na jejím povrchu (obecně platí =1−2=∙. Jelikož je =0, musí být nutně 1=2) P. růběhu . intenzity a potenciálu ve vzdálenosti . r. od povrchu nabité koule o.

experimenty:coulombuv_zakon_v2 [Klasická elektrodynamika

k=9.109 N.m2.C-2 -k.úměrnosti intenz. v bodě A Plošná hust. náboje Potenciál - Elektrické napětí Práce- potenc. nabité koule Kapacita vodiče: Není-li deska uzem- Elektr.proud-kovy Stejn.proud Již Joseph Priestley v roce 1767 a Henry Cavendish v roce 1771 soudili, že se síla mezi náboji zmenšuje se čtvercem vzdálenosti. Až francouzský fyzik Charles Coulomb v roce 1785 změřil pomocí torzních vah síly, kterými na sebe působily dvě nabité kuličky poloměru Rhomogenně nabité hustotou náboje ˆ(střed koule umístíme do počátku). Jak již Jako příklad si spočteme elektrickou intenzitu a potenciál od nekonečně dlouhého válce poloměru Rnabitého hustotou náboje závislou na vzdálenosti od osy válce jako ˆ(r) = Kr Vektorový potenciál A (r) bude dán vztahem typu (3.80), přičemž se integruje přes objem V celý uzavřený uvnitř koule K. Za předpokladu r ℜ' << r lze vektorový potenciál přibližně vyjádřit v konkrétnějším tvaru, rozvineme-li veličinu 1/ R v mocninnou řadu souřadnic vektoru r ℜ' kolem počátku soustavy souřadné d) Vypočtěte potenciál ve středu čtverce pro případ a) e) Vypočtěte potenciál ve středu čtverce pro případ c) 5) Molekula sirovodíku má dipólový moment \(p=2,1.10^{-29} C.m\). a) Vypočtěte vzdálenost \(l\) středů kladného a záporného náboje v molekule

Elektrické pole nabitého vodivého tělesa ve vakuu

 1. 53. Na povrchu kovové koule o poloměru 5 cm je rovnoměrně rozmístěn náboj 10-8 C. Určete velikost intenzity a elektrický potenciál na povrchu koule. 54. Na povrchu duté kovové koule o poloměru 5 cm je rovnoměrně rozmístěn náboj 1 C. Určete velikost intenzity elektrického pole a elektrický potenciál ve středu koule. 55
 2. Sbírka příkladů pro 2. ročník TL 4 V: a) 3 8 F; b) F; c) 0 1.13 Na obr. 1 jsou znázorněny tři částice nabité náboji Q1, Q2 a Q3 ležící na jedné přímce ve vzájemné vzdálenosti d.Částice s náboji Q1 a Q2 jsou pevné, částice s nábojem Q3 se může pohybovat, ale je v rovnováze. Vyjádřete náboj Q1 pomocí náboje Q2.Určete znaménka uvažovaných nábojů
 3. Vztah mezi D, E a potenciál nabité koule Dielektrikum, permitivita, typické hodnoty Ampérův zákon a intenzita pole H Magnetický tok F a indukce B, typické hodnoty Biotův-Savartův-Laplaceův zákon Síla v elektrickém a magnetickém poli, Lorentzova síla Magnetická konstanta - permeabilita Elekrická konstanta - permitivit
 4. Potenciální energie elektrostatického pole, elektrický potenciál :: ME . Elektrostatické pole. a guest May 12th, 2014 199 Never. Jaká je hodnota intenzity elektrostatického pole ve středu vodivé koule poloměru 1 m, nabité nábojem +10-6 C 1.10 Hustota energie elektrického pole. Nositelem elektrostatické energie nabitých těles a

Koule A má na začátku pokusu náboj −50e a koule B náboj +20. z nekonečna do bodu vzdáleného 0,2 m od povrchu nabité vodivé koule o poloměru 10 mm? Na kouli je rovnoměrně rozložen volný náboj plošné hustoty 1.10-4 Jaký je potenciál −φ elektrického pole jádra vodíkovéhoatomu ve vzdálenosti 2,12 Elektřina a magnetismus Bedřich Sedlák Ivan Štoll Recenzoval: prof. RNDr. Petr Dub, CSc. Vydala Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum Obálka Jan Šerýc Zařízení, které jsme sestrojili se nazývá kondenzátor. (Qmax = 3 10-4 C jsme však takto nezvýšili! ) Určení kapacity kondenzátoru II Pro potenciál na jedné kouli ve vesmíru platí : Ui = kQ/ri C = ri/k Druhá elektroda tohoto kondenzátoru by bylo nekonečno nebo spíše zem, protože je blíže Energie elektromagnetického pole nabité koule. Téma: Magnetostatika Magnetické pole rotující nabité koule. Téma: Kvazistacionární pole Skinový jev. Téma: Zákony zachování Feynmanův disk. Téma: Proměnné elektromagnetické pole Kondenzátor na vysokých frekvencích. Vlnová rovnice a její řešení v kartézských souřadnicích Vztah V 3.1.3.-2 nám umožní vypočítat intenzitu elektrického pole bodového náboje (resp. nabité koule). Nelze ho tedy použít např. při výpočtu pole nabité tyče, nabité desky atd. V těchto případech je nutno použít jiných matematických metod, resp. jiných zákonů

Matematické Fórum / Elektrický potenciál a intenzit

Title: Kapacita vodiče, Kondenzátor Subject: fyzika Author: Mgr. Martin Paclík Last modified by: Paclik Created Date: 7/7/1998 7:23:32 PM Document presentation forma Potenciál a napětí v elektrickém poli, 6. Práce sil elektrického pole, urychlovač částic, aplet separátoru pomocí apletu, 9. Gaussův zákon elektrického pole, aplet 10. Aplikace Gaussova zákon - pole nabité koule, pole nabité tyče, vyložte funkci hromosvodu..... 31. Faradayův zákon elektromagnetické indukce - praktikum.

Základní postuláty elmag. pole, jeho zdroje, elektrostatické pole nabité koule, plochy a přímky: 2. Potenciál, napětí, síly v homogenním i nehomogenním elektrickém poli. Rozhraní dvou dielektrik. Kapacita. 3. Superpozice polí. Energie a síly v elektrickém poli. 4. Potenciál, napětí, výkon v homogenním i nehomogenním. Elektrování těles tření pravítka o vlněnou látku třením balónku o umyté vlasy při elektrování těleso získává elektrický náboj: označujeme Q [= C] (coulomb) Kde se bere náboj? látky se skládají z atomů atom se skládá z jádra (neutrony a protony) a elektronového obalu elektrický náboj mají protony a elektron

Na vodivou kouli o poloměru 6 cm jakou intenzitu — ahoj

než měla malá kulička na začátku (kapacita koule je přímo úměrná jejímu poloměru). Náboj, který přeskočil z určité oblasti nabité novodurové tyče na kouli, způsobil díky větší kapacitě koule její nabití na nižší potenciál, než tomu bylo v případě malé kuličky Plošný proud. Magnetickou indukci dostaneme provedením operátoru rotace na vektorový potenciál \(\vec A\). Uvnitř koule platí Proud is a partner with our Litigation and Trial team here at Rutan & Tucker. Proud is also actively engaged in community outreach and pro bono work Všechno zlé je k něčemu dobré. Jedenadvacetiletá zpěvačka Rihanna si prošla osobním peklem, které jí ale nezlomilo. Namísto aby se stáhla do ústraní, zvedla hrdě hlavu a svoje zkušenosti vyryla horkou jehlou na novou desku. Novinka Rated R je plná různých stylů, bolestně syrová a temná jako noc. A Elektrický potenciál, energie a práce v elektrickém poli, kapacita. 4. Intenzita magnetického pole, Lorentzova síla, pohyb částice v elektrickém a magnetickém poli Coulombův zákon, elektrická indukce, intenzita el. pole, nabité vodiče (koule, válec, deska) 2. Elektrický potenciál, kapacita deskového a válcového. Potenciál na povrchu vodivé kulové plochy o poloměru r s rovnoměrně rozloženým nábojem Q je dán vztahem , 4 1 r Q o který můžeme přepsat ve tvaru Q = 4 o r . Náboj koule je tedy přímoúměrný jejímu potenciálu.Tento závěr platí pro jakýkoliv elektrický nabitý izolovaný vodič, takže lze psát Q = C

III/2-3-3-04 Elektrický potenciál a elektrické napětí III/2-3-3-05 Vodič v elektrickém poli Nabité těleso působí silou na jiná tělesa Střední škola technická AGC, a.s. nabité koule Potenciál koule je tak omezen jen jiskrovým vybíjením do okolí a svodovými proudy v tyči. S Van de Graaffovým generátorem můžeme dělat spoustu pěkných pokusů. Například na třetím obrázku je ke kouli přiložen papír, který se vzápětí nabije souhlasně a jsa elektrostaticky odpuzen, odletí pryč 17. E~ a ϕ nabité vodivé koule Vně koule (podle Gaussovy věty) je pole stejné jako od bodového náboje: E ·4πr2 = Q ε ⇒ E = Q 4πεr2, ϕ = − Z Edr = − Q 4πε Z 1 r2 dr = Q 4πεr +K (r > R). Uvnitř koule je intenzita nulová, potenciál je konstantní a je roven potenciálu na povrchu koule: E = 0, ϕ = Q 4πεR +K (r < R). 18 Dvě stejné malé kuličky o hmotnosti m, jež jsou souhlasně nabité nábojem Q, jsou pověšeny na tenkých nitích stejné délky v kapalině s hustotou ρ =0,8 g/cm3. Vypočtěte, k jakou hustotu ρ musí mít materiál kuliček, aby zavěšené kuličky svíraly v kapalině a ve vakuu stejný úhel α. Relativní permitivita kapaliny εr =2

Elektrický náboj má vždy svůj nosič - nabité těleso, elementární částice proton (p) +, elektron (e) - , existence samotných elektrických nábojů nebyla prokázána. Elektrický náboj je základní fyzikální veličina. Jednotka náboje coulomb (C) však není jednotkou základní

nabité k záporné elektrodě a naopak). Závěr: náboje (lehké elektricky nabité předměty) se pohybují ve směru siločar (ve směru intenzity elektrického pole). Pokus 9. Sršení náboje z hrotu. Elektrický vítr. Potřeby: vodič s hrotem na izolujícím podstavci, indukční elektrika, svíčka, spojovací vodiče Značení a jednotky. Značka veličina: E; Jednotka SI: volt na metr, značka V·m −1; Další jednotky: newton na coulomb, značka N·C −1 V základních jednotkách v soustavy SI: kg·m·A −1 ·s −3; Definice. Intenzita elektrického pole působícího na elektrický náboj je definována vztahem =, kde je elektrická síla působící na náboj. Hodnota vektoru intenzity.

• Elektrické pole, do kterého dielektrické těleso vložíme, působí silami na elektricky nabité částice dielektrika. V atomu se přesunou částice Elektrostatika. Elektrostatika je část fyziky, která studuje elektrické jevy, které souvisejí s ( časově) ustáleným (neměnným) vzájemným silovým působením elektricky nabitých částic a těles . V širším slova smyslu se do elektrostatiky řadí i jevy elektrizace těles a (i nestatické) projevy tzv. statické elektřiny

Takže pro potenciál např. kladně nabité desky umístěné rovnoběžně a ve vzdálenosti d vzhledem k desce uzemněné platí: φ e = Q E p = Q W = F.d = E.Q .d = E.d , kde E je intenzita homogenního el. pole mezi deskami. Poznámka: Ze vztahu φ e = E.d plyne pro E jednotka Vm-1 Děti jsou nabité koule plné nekonečné energie, kterou bychom si mnohdy rádi vypůjčili. Zkuste je naučit chvilce klidu a uvolnění . Čím více tomu budou.. vzdálenosti 24 cm od povrchu koule. [E s = 0 V.m-1, E u = 0 V.m-1, E v = 244 V.m-1] 8 Čemu je roven rozdíl potenciálů na povrchu nabité vodivé koule a v libovolném bodě uvnitř koule? [ = 0 V] 9 Při přenesení náboje 120 C z nekonečna do jistého bodu byla vykonána práce 6.10-4 J. Určete potenciál v tomto bodě

Plošně nabité objekty Z textu seriálu víme, že pro velikost intenzity elektrického pole desky platí E1 = σ1 2ε0. Podívejme se na tenkou kulovou slupku. Budeme uvažovat, že jsme těsně nad povrchem a že plocha, na které je intenzita stejná, je S = 4pR2, což odpovídá povrchu koule. Náboj uzavřený v kouli je pak Q = Sσ2. Téma 2: Elektrostatika II - Elektrický potenciál (kapitola 25) 35 Téma 2: Elektrostatika II - Kapacita (kapitola 26) 47 Protože je to symetrické a homogenně nabité, můžeme rovnou napsat Intenzita se po obvodu (podstava) vyruší Gauss. plochu volíme kouli - je to symetrické, takže.

Elektrický náboj a elektrické pole. ELEKTRICKÉ POLE. projevuje se vzájemným silovým působením elektricky nabitých těles, která jsou vzhledem ke zvolené vztažné soustavě v klidu. je formou hmoty. zdrojem jsou částice nesoucí elektrický náboj. Elektrický náboj a jeho vlastnosti. Coulombův zákon. příklad Nabité kuličky. A speciálně pro nabité vodivé těleso , které má náboje pouze na povrchu, tj. má nulovou objemovou hustotu náboje : S S dS 2 1 dS 2 1 W Konstantní potenciál vodivého tělesa umožnil vytknutí a zbylý integrál má jasný smysl celkového náboje na povrchu tělesa, tj. i celkového náboje celého tělesa : S Q d Dvě stejně velké kuličky jsou nabité náboji 3,2 .10-6 C a -5,4.10-6 C. a) Jakou silou se přitahují ve vzdálenosti 6 cm ? b) Jakou silou se budou přitahovat kuličky po vzájemném dotyku ve vzdálenosti 8 cm ? (43,1 A, 1,7 Celkově se navyšuje potenciál člověka tak, že se dostává více ke svému středu, do svého vědomí. Koule jsou výborným pomocníkem při různých terapiích, kdy klient potřebuje nejprve dobít energií a vyladit aby měl vyšší kapacitu na práci se svým tématem

a potenciál uzemněné desky je φ0 = 0, je elektrické napětí mezi deskami U = φ - φ0 = Ed - 0 = Ed. Pro homogenní elektrické pole tedy platí vztah Na povrchu vodivé koule o poloměru R nabité nábojem Q je plošná hustota Při stejném náboji Q je plošná hustota nepřímo úměrná druhé mocnině poloměr Základní postuláty elmag. pole, jeho zdroje, elektrostatické pole nabité koule, plochy a přímky. 2. Potenciál, napětí, síly v homogenním i nehomogenním elektrickém poli. Rozhraní dvou dielektrik. Kapacita. 3. Superpozice polí. Energie a síly v elektrickém poli. 4 Kuličky se po ztrátě náboje a vzájemné srážce oddálí do vzdálenosti . 27. Dvě stejné stejně nabité kuličky o hmotnosti m jsou zavěšeny v jednom bodě na nitích délky l. V bodě závěsu je umístěna další kulička se stejným nábojem. Určete náboj kuliček Q, je-li úhel mezi oběma vlákny v rovnovážné poloze 2 11. Laplaceova a Poissonova rovnice pro elektrický skalární potenciál Základní metody výpočtu elektrických polí 12. Kdy lze použití Gaussovu větu pro výpočet elektrostatických polí 13. E a ö nabité vodivé koule 14. E a ö dlouhého nabitého válcového vodi če 15. E a ö osamocené neomezené nabité rovinné vodivé folie 16 Intenzita elektrického pole uvnitř nabité vodivé koule a) je vektor směřující do středu koule b) je vektor směřující ze středu koule c) je vektor směřující do středu u kladně nabité koule a od středu u záporně nabité koule d) je nulová. Elektrické napětí má stejnou jednotku jako a) elektrický potenciál b.

338. Uvnitr elektricky nabité koule je elektrický potenciál konst nerovna sa 0. Intenzita elektrického pole E uvnitr koule a) E=kont nerovna sa 0 b) E=0 c) linearne roste s rostouci vzdalenosti od stredu koule d) linearne klesa s rostouci vzdalenosti od stredu koule - vypočte intenzitu el. pole a el. potenciál na povrchu nabité vodivé koule ve vakuu a v určité vzdálenosti od jejího povrchu - objasní jev elektrostatické indukce v kovu a polarizace dielektrika, určí relativní permitivitu dielektrika - pomocí Kirchhoffových zákonů vypočte hodnoty proudů v jednoduchých el. sítíc Dvě stejně nabité kuličky o hmotnosti 0.5 g jsou zavěšeny v jednom bodě. na vláknech o délce 1 m. Obě kuličky se od sebe vlivem elektrického. odpuzování oddálily na vzdálenost 4 cm. Určete velikost nábojů. Náboj každé z kuliček je 4.18 nC.---- I -2.3 Potenciál elektrostatického pole bodových nábojú. Pole a potenciál na ose nabité kruŽnice.. i) Elektrostatické pole na ose válcové elektrody j) Elektrostatické pole na ose kulového pásu . Vodivá koule v homogennim elektrostatickém poli . d) Kapacita kulového kondenzitoru. e) Kapacita válcového.