Home

Přídavná jména latinsky

Latina » adjektiva - Sweb

Adjektiva. Podle rodového zakončení v nominativu singuláru dělíme adjektiva (přídavná jména) na: trojvýchodná. - u každého rodu mají v nom. sg. jiný tvar. - ve slovníku se uvádí se třemi tvary ( ācer, cris, cre; clārus, a, um) dvojvýchodná. - mají v nom. sg. společný tvar pro maskulina a feminina Jak v latině fungují přídavná jména. STARTER Vydáno dne 08.10.2008 V následujícím článku si vysvětlíme, jak v latině správně používáme přídavná jména. Prozatím si vystačíme s adjektivy 1. a 2. deklinace Stupňujeme přídavná jména - superlativ. Již jsme se seznámili s tím, jak v latině funguje stupňování přídavných jmen, a naučili jsme se tvořit jejich druhý stupeň, tzv. komparativ. Podívejme se nyní, jak se tvoří a používá jejich 3. stupeň, tzv. superlativ. Utvoření superlativ Rozšířená shoda adiectiva pronominalia - zájmenná přídavná jména Latinský slovník on-line. Zadejte Vámi hledané slovo do pole níže a nalezněte tak překlad pro Vámi zadané slovo. Například slovo lingua. Latinsky .cz is proudly powered by WordPress.

Latinské skloňování. Latina, podobně jako čeština, typologicky náleží k tzv. flexívním jazykům, pro které je charakteristické ohýbání (flexe) některých slovních druhů rozvinutým systémem koncovek. Skloňování neboli deklinace je typickým znakem podstatných jmen, skloňují se však také přídavná jména, zájmena. 88 Podstatná a přídavná jména, zájmena II. PŘÍDAVNÁ JMÉNA (latinsky ADJEKTIVA) 1. Co vyjadřují přídavná jména? Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí a jevů nebo jejich význam blíže určují, např.: člověk, kterého všichni znají - známý člověk děvče, které se tváří mile - milé děvč Slovní druhy .cz » 2. Přídavná jména / Adjektiva. 2. Přídavná jména / Adjektiva - Leden 19th, 2009. Přídavná jména latinsky Adjektiva vyjadřují vlastnosti podstatných jmen adiectiva pronominalia - zájmenná přídavná jména Latinský slovník on-line. Zadejte Vámi hledané slovo do pole níže a nalezněte tak překlad pro Vámi zadané slovo. Například slovo lingua. Latinsky .cz is proudly powered by WordPress | Mondo Zen Theme was created by eTrecos

Přídavná jména v češtině dělíme na tvrdá (skloňujeme podle vzoru mladý), měkká (jarní) a přivlastňovací (otcův, matčin).U některých tvrdých přídavných jmen můžeme tvořit i krátké (jmenné) tvary: hladový - hladov, šťastný - šťasten, které se však užívají jen v 1. a výjimečně 4. pádě. Některá přídavná jména jsou utvořena ze sloves. Přídavná jména, neboli latinsky adjektivum, je to ohebný slovní druh, který označuje vlastnosti a vztahy podstatných jmen ( tedy osob, zvířat a věcí): červený trpaslí Podstatná jména Slovní druhy latinsky Občas se stává, že se naučíte všechny slovní druhy, a pak přijde učitel s tím, že je po vás chce i latinsky (často na gymnáziích), ale vůbec nezoufejte, protože se to naučit dá, některé názvy latinsky psaných slovních druhů se dokonce i podobají těm český psaným

Přídavná jména v latině (na rozdíl od češtiny) stavíme většinou až za slovo, které rozvíjejí (tedy například (graphium rubrum = červená tužka), ale při zdůrazňování, v poezii a v některých ustálených spojeních může být pořadí opačné.Tázací částice ne [] Formulujeme-li v latině otázku, na kterou očekáváme odpověď ano, nebo ne. Podstatná jména ( Substantiva ) 2. Přídavná jména ( Adjektiva) Druhý den pak zvládněte tyto slovní druhy: zájmena, latinsky pronomina a číslovky, latinsky numeralia. 3. Zájmena ( Pronomina) 4. Číslovky ( Numeralia) Třetí den máte připraveny další dva slovní druhy a to: slovesa, latinsky verba a přislovce, latinsky. Pokud použijeme znaménko + vždy dosáhneme vyšší hodnoty. Toto aritmetické pravidlo platí i pro lidské vlastnosti: Pozitivními vlastnostmi dosáhneme vždy vyšších pozitivních lidských hodnot a negativními vlastnostmi nižších lidských hodnot. Svědomí je vysoce univerzálním činitelem dobra a vytváří základ mravní. 2. Najdi přídavná jména - všechna tvrdá podtrhni modře, měkká červeně. L_ŠKA POLÁRNÍ. L_ška polární (latinsky ) ob_vá severskou tundru a oblasti věčného ledu, proto má nejen velm_ hustou srst, ale také zespodu osrstěné tlapk_ a _krácené boltce a čen_ch, aby ne_trácela tělesné teplo Přídavná jména (latinsky adjektiva) pojmenovávají vlastnosti podstatných jmen nebo jejich význam zpřesňují. Určujeme u nich pád, číslo a rod (a nemluvnické kategorie druh a vzor). Ve větě jsou nejčastěji shodným přívlastnkem nebo jmennou částí přísudku. Příklady přídavných jmen: mladý, jarními, babiččin.

Jak v latině fungují přídavná jména - Latina zdarm

 1. Informace o slovníku, soutěžní otázka, kontaktní formulář. Práce s latinskými (nebo jiným mrtvým jazykem psanými) texty je zároveň nejlepším způsobem, jak si vypěstovat cennou schopnost analyzovat informace
 2. Přídavná jména latinsky Adjektiva vyjádřují vlastnosti podstatných jmen. Určujeme. druh - tvrdá, měkká, přivlastňovací.
 3. Pracovní list propojuje učivo ČJ o přídavných jménech s matematikou. Obsahuje text o lišce polární, ve kterém žáci vyhledávají přídavná jména, doplňují chybějící údaje (musí vypočítat příklady). Vyřešením tajenky (doplněním přirovnání) zjistí, jak se nazývá liška polární latinsky. Pracovní list je vhodné využít v souvislosti s učivem.

Latinská přídavná jména se skloňují podle prvních třech deklinací. Rozlišujeme mezi dvěma základními typy adjektiv - adjektiva 1. a 2. deklinace a adjektiva 3. deklinace. Adjektivum 1. a 2. deklinace Adjektivum 3. deklinace medius, media, medium dexter, dextra, dextrum nasālis, nasāle anterior, anterius afferen Přídavná jména končící na -BLE mají koncovku -BILÍSIMO, na -R a -N mají koncovku -CÍSIMO. Je to kvůli výslovnosti., stejně tak se mění koncové Z na C: feli z - feli c ísimo, G přibírá v určitých případech U: lar g o - lar gu ísimo, a C se mění na QU: prácti c o - prácti qu ísimo Podstatná a přídavná jména, zájmena v kostce - nejen pro přijímací zkoušky Publikace je určena především žákům 2. stupně ZŠ a středoškolským studentům, některé části mohou využít i žáci 1. stupně ZŠ, zároveň kniha poslouží jako pomůcka pro učitele a rodiče Zájmena (latinsky pronomina) jsou slova, která zastupují podstatná nebo přídavná jména. Odtud také pramení jejich název - dávají se za jména (ne že by se dávala v pořadí za podstatná nebo přídavná jména, ale používáme je místo příslušných jmen jako zástupce) PŘÍDAVNÁ JMÉNA. Přídavná jména - druhy, stupňování, mluvnické významy. Mužská jména - pravopiscesky. Přídavná jména jsou druhým slovním druhem. Latinsky se nazývají adjektiva. Přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. Přídavná jména patří mezi ohebné slovní druhy, což znamená, že je můžeme.

Stupňujeme přídavná jména - superlativ - Latina zdarm

se podrobně zaměříme na všechna jména, tj. podstatná a přídavná jména i zájmena, která mají mnoho společného, ale i odlišného. Ukážeme si tak a) Trojvýchodná přídavná jména se spojují buď s podstatnými jmény I. a II. latinského skloňování, a pak mají oba členy latinského názvu naprosto stejné zakončení (infarctus septicus, aorta thoracica, palatum durum), nebo se spojují s podstatnými jmény jiného skloňování a nemají shodné zakončení (canalis caroticus.

adiectiva pronominalia - překlad na Latinsky

Přídavná jména jsou druhým slovním druhem. Latinsky se nazývají adjektiva. Přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. Přídavná jména patří mezi ohebné slovní druhy, což znamená, že je můžeme skloňovat (mění tvary v závislosti na pádech). Přídavná jména měkká mají v 1. pádu č. j. všech. Tam je kroužek - to už známe! ČJ - přídavná jména: Jaký, který, čí se ptáš - už přídavná jména znáš! ČJ - Vyjmenovaná slova po B: Být je pěkné, když je kde bydlet, jsem obyvatel, když mám byt, nebo aspoň příbytek, ve kterém je nábytek, nejsem přece dobytek. Obyčej je umýt si obličej, abych byl bystrý Přídavná jména (latinsky adjektiva) jsou slovním druhem, který vyjadřuje vlastnosti osob (chytrý chlapec), zvířat (chlupatý pes) nebo jevů (kulatý stůl) či vztahy přivlastnění - kdo co vlastní (Matčino zrcátko). Přídavná jména tedy rozvíjí, doplňují nebo blíže určují jména podstatn Seznam lidských vlastností. 500 vlastností a-ž. i. Tento seznam vznikl jako okamžitý nápad, jako hříčka se slovní zásobou, při jednom rozhovoru s kamarádem. Nedělá si ambice být úplným výčtem, ani jaksi přesným a strukturovaným seznamem. Zkrátka jsem psal, co mě napadlo. Pokud vás napadnou další, připojte je do.

Latinské skloňování - Wikipedi

Krátká latinská lekce Latinská přídavná jména Latinská ukazovací zájmena. Česká ukazovací zájmena ' ten ', ' ta ' a ' to ' mají v latinštině různé tvary. podle toho, zda slovo, ke kterému patří, je mužské, ženské nebo kastrovat. Ukazovací zájmeno pro mužská slova je ' hi '. U ženských slov je to ' hae ' a u středních slov je to ' haec ' Křestní jména v matrikách česky latinsky německy význam Karel Carolus, Karolus Karl Kašpar Caspar Kate řina Catharina Ze staro řeckého katharós, znamenající čistý. Kristina Kristina, Cristina Christina Jméno řeckého p ůvodu Tato aplikace vznikla, aby vám pomohla při výběru jména vašeho dítěte na základě statistik. Vypište přídavná jména s podstatným jménem z několika vět a určete u nich: Pád, číslo, rod, vzor Druhy přídavných jmen: Podle zakončení rozlišujeme tři druhy přídavných jmen: tvrdá - mají v 1.p.č.j. tři koncovky pro tvary jednotlivých rodů: - ý, -á, -é ( mladý, mladá, mladé Co jsou přídavná jména? Přídavná jména (latinsky adjektiva) jsou slovním druhem, který vyjadřuje vlastnosti osob (chytrý chlapec), zvířat (chlupatý pes) nebo jevů (kulatý stůl) či vztahy přivlastnění - kdo co vlastní (Matčino zrcátko). Přídavná jména tedy rozvíjí, doplňují nebo blíže určují jména podstatná PŘÍDAVNÁ JMÉNA Přídavná jména (latinsky adjektiva) jsou slovním druhem, který vyjadřuje vlastnosti osob (chytrý chlapec), zvířat (chlupatý pes) nebo jevů (kulatý stůl) či vztahy přivlastnění - kdo co vlastní (Matčino zrcátko). Přídavná jména tedy rozvíjí, doplňují nebo blíže určují jména podstatná

Křestní jména v matrikách česky latinsky německy význam Karel Carolus, Karolus Karl Kašpar Caspar Kate řina Catharina Ze staro řeckého katharós, znamenající čistý. Kristina Kristina, Cristina Christina Jméno řeckého p ůvodu Přídavných jmen jsou tři druhy. Mohou být přídavná jména měkká, tvrdá a přivlastňovací. Ve větně skladbě mají přídavná jména nejčastěji funkci shodného přívlastku, případně mohou být i doplňkem, či jmennou částí přísudku. Některá přídavná jména se dají také stupňovat . Existuje u nich trojí. Latinská gramatika « Latinsky . Známí nositelé jména: americký výtvarník a provokatér Andy Warhol, režiséři Andrej Tarkovskij (Rusko) a Andrzej Wajda (Polsko), ruský básník Andrej Andrejevič Vozněsenskij, polský spisovatel Andrzej Sapkowski. (přídavná jména) na: trojvýchodná - u každého rodu mají v nom. sg. jiný. Přídavná jména cvičení Občas se stává, že se naučíte všechny slovní druhy, a pak přijde učitel s tím, že je po vás chce i latinsky (často na gymnáziích), ale vůbec nezoufejte, protože se to naučit dá, některé názvy latinsky psaných slovních druh.

Latinská příjmení. Tato stránka obsahuje soupis některých českých příjmení a jejich možných latinských ekvivalentů, například pro potřeby polatinštění jména. mužské příjmení možné latinské ekvivalenty ženské příjmení možné latinské ekvivalenty Bohuš, Bouše, Bouška Latinská přídavná jména odhalí, jak dobře se učíte slovíčka Mluvnický pád je mluvnická kategorie, kterou flektivní jazyky obvykle vyjadřují vztah mluvnických jmen (podstatná, přídavná jména, zájmena, číslovky) k přísudku či jiným větným členům.Pády zpravidla mění tato jména podle koncovek, někdy i uvnitř slova (vnitřní flexe, ohýbání) Latinsky se nazývají adjektiva. Přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. Přídavná jména patří mezi ohebné slovní druhy, což znamená, že je můžeme skloňovat (mění tvary v závislosti na pádech). Určuj Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované. 2. Přídavná jména měkká mají v 1.p.č.j. ve všech rodech stejnou koncovku: -í (jarní vítr, jarní noc, jarní počasí) 3. Přídavná jména přivlastňovací se tvoří od podstatných jmen označujích osoby (Petrův slib) nebo od vlastních jmen zvířat (Brokova bouda Jméno: _____ 4. Doplň do tajenky přídavná jména (i podstatná) z přirovnání. Zjistíš, jak se řekne LIŠKA POLÁRNÍ latinsky (dopiš do textu). 12. 5. Vybarvi po doplnění jednotlivá pole. i = červeně y = modře Vymysli 3 slova, která začínají i končí na písmeno vyluštěné v tabulce. Napiš na linky

1. slovní druh = Podstatná jména (latinsky substantiva) = Patří sem slova, která označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.. 2. slovní druh = Přídavná jména (latinsky adjektiva) = Patří sem slova, která označují vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen.. 3 přídavná jména slovesná ( = zpřídavnělý přechodník ) přidáním koncovky - ( chodíc + í = chodící; chodivši + í = chodivší) Maliny, které . zrají. na zahradě, jsou chutnější. Maliny . zrající. na zahradě jsou chutnější. Přídavné jméno slovesn Už dávno víme, že zájmena meus, tuus, suus, noster a vester se chovají jako trojvýchodná přídavná jména popsaná v 21. lekci. A víme, že odpovídající osobní zájmena začínají stejnou souhláskou (v akusativu: me, te, se, nos, vos). A jsme spokojeni, že se ta souhláska vyskytuje i u českých zájmen

Číslovky Číslovky latinsky Numeralia jsou slova, která označují počet, pořadí, násobnost apod. dělíme je na: určité ( jeden, dva lze je rovněž napsat číslicí) neurčité ( mnoho, málo - nelze napsat číslicí) Problémem bývá: Skloňování číslovky dva, oba. (rozklikni odkaz a připomeň si učivo Jak se latinsky nazývají přídavná jména? verba. partikule. adjektiva. Jak se latinsky nazývají příslovce? adverbia. interjekce. substantiva. Jak se latinsky nazývají slovesa? numeralia. prononima. verba. Jak se latinsky nazývají částice? pronomina. partikule. adjektiva. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní. Jak v latině fungují přídavná jména - Latina zdarm . 8) Řecká a latinská jména jsou zakončená -os, -as, -us, -es. Při skloňování se tyto koncovky odsouvají a jméno se dál skloňuje podle vzoru pán. Pythagoras - Pythagora, Pythagorovi, Pythagore Stejné skloňování má i zájmeno váš. Zájmena jeho a jejich jsou nesklonná Význam jména: Toto jméno vzniklo z řeckého Apollónis nebo latinského Apolonius, což jsou přídavná jména znamenající náležící (zasvěcená) bohu Apolonovi. Apollón (latinsky Apollo) byl řecký bůh slunce, význam jména tak bývá vykládán také jako světlodárná Přivlastňují skutečnosti osobám. můj, tvůj, jeho, její. Český jazyk - slovní druhy. 2. Přídavná jména / Adjektiva - Leden 19th, 2009 . Přídavná jména latinsky Adjektiva vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. Druhy Urči správně druhy všech slov ve větě. Pak stiskni KONTROLA

Video: Slovní druhy .cz » 2. Přídavná jména / Adjektiv

latinsky Pronomina patří do skupiny ohebných slov. Zastupují podst. jména nebo na ně ukazují. (Mám ji rád. Ten chlapec chytrý.). Určujeme u nich pád, číslo, rod vzor a druh. Ja Přídavná jména (latinsky adjektiva) jsou slovním druhem, který vyjadřuje vlastnosti osob (chytrý chlapec), zvířat (chlupatý pes) nebo jevů (kulatý stůl) či vztahy přivlastnění - kdo co vlastní (Matčino zrcátko) Přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. Přídavná jména patří mezi ohebné slovní druhy, což znamená, že je můžeme skloňovat (mění tvary v závislosti na pádech). Určuje se u nich druh, vzor, rod, číslo a pád ; Přídavná jména latinsky Adjektiva vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. Druhy: tvrdá

Měkká přídavná jména Přídavná jména měkká - pravopisné cvičení Pravopisně . Připravili jsme pro Vás on-line diktát zaměřený na přídavná jména, která se skloňují podle měkkého vzoru jarní.Vyzkoušejte si ho, obsahuje pouze 10 úloh, tudíž byste ho měli stihnout do 2 minut, pak můžete pokračovat na další cvičení v kategorii přídavných jmen jednotnÉ. Na zájmena se ptáme stejnými otázkami, jako se ptáme na podstatná a přídavná jména: kdo, co, jaký, který, čí. Je třeba je tedy od podstatných a přídavných jmen odlišit - zájmena zastupují konkrétní podstatná nebo přídavná jména ; Zájmena. Vydáno dne 10.07.2016 od Jana Skřivánková

Horší však je, když narazíme na podstatná pomnožná hromadná a látková Přídavná jména (latinsky adjektiva) jsou slovním druhem, který vyjadřuje vlastnosti osob (chytrý chlapec), zvířat (chlupatý pes) nebo jevů (kulatý stůl) či vztahy přivlastnění - kdo co vlastní (Matčino zrcátko) Přídavná jména jsou jedním ze základních slovních druhů a jejich charakteristikou je, že se vážou na podstatná jména (v češtině s nimi většinou mají společný pád a číslo, někdy i rod). Přídavná jména slouží k popisu vlastností osob, věcí a apod Jak v latině fungují přídavná jména Přídavná jména, neboli latinsky adjektivum, je to ohebný slovní druh, který označuje vlastnosti a vztahy podstatných jmen (tedy osob, zvířat a věcí): červený trpaslík . Čt24 online vysílá zpravodajství nejen z České republiky, ale i z celého světa

Číslovky máme základní (sklonné a nesklonné), řadové (chovají se jako přídavná jména podle první a druhé deklinace) a násobné. Slovesa se v lékařské terminologii používají zřídka (například při předepisování receptů ), rozdělujeme do čtyř konjugací (časování); užíváme od nich však jen imperativ. Podmět latinsky. Větný člen podmět se latinsky nazývá subjectum. Jeho latinský název: subjekt se také hodně využívá tři, čtyři jsou svou povahou přídavná jména, takže se počítaný předmětý s nimi musí mluvnicky shodovat v pádě a částečně také v rodě a čísle (na drátě seděla jedna vlaštovka; za domem. Podtrhni přídavná jména tvrdá Doplň přídavná jména měkká k podstatným jménům: Lví stopa, psí bouda, kozí sýr, rybí ploutev, oslí uši, letní den, rybí salát, klavírní koncert, husí mládě, havraní peří, včelí úl, ptačí let, střední třída, vosí bodnutí Najdi přídavná jména. Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným jménem, nebo jejich význam jinak blíže určují s podstatnými jmény, k nimž patří. Odpovídají na otázky Jaký? (modrý) Jaká? (hezká) Jaké? (nové) Který? (poslední) Čí? (matčin

die - překlad na Latinsky

 1. Každá slohová práce klade větší důraz na jiný slovní druh, u vypravování jsou to slovesa, u popisu či charakteristiky naopak přídavná jména. U úvahy je to zvláštní skupina sloves, která se latinsky označuje jako verba dicendi, tedy slovesa uvozující vlastní názor. Abyste ve své úvaze dokola neopakovali pouze slova.
 2. Je zajímavé poznamenat, že jak zkratky, AM, tak PM jsou používány jako přídavná jména, protože popisují denní dobu, případně noc. Pak vám tento článek vysvětlí, jak se v jazyce používají AM a PM, co je odlišuje od sebe navzájem a ke kterému patří 12 hodin ráno a 12 hodin v noci
 3. Přídavná jména, neboli latinsky adjektivum, je to ohebný slovní druh, který označuje vlastnosti a vztahy podstatných jmen (tedy osob, zvířat a věcí): červený trpaslík. krásná princezna ; Přídavná jména individuálně přivlastňovací vyjadřují vztah k jedné bytosti, k individuu
 4. a: správně: zatajení jména na 9 písmen: anonymita: správně: německy jména na 5 písmen: namen: správně: slovensky jména na 4 písmena: mená: správně: udělení jména na 5 písmen: křest: správně: podstatná jména na 11 písmen: substantiva: správně: přídavná jména na 9 písmen.
 5. U přídavných jmen se nějakou dobu zdržíme. Začneme přídavnými jmény první a druhé deklinace, dnes slovní zásobou

Podstatná jména, latinsky substantiva, jsou názvy osob (dítě), zvířat (tučňák), věcí (křeslo), dějů (plavání), vlastností (štědrost) a vztahů (láska).Jde o plnovýznamový druh. Ve větě nejčastěji plní roli podmětu nebo předmětu. Určujeme u nich mluvnické kategorie pádu, čísla, rodu a vzoru Start studying přídavná jména - latina. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

V českém jazyce rozlišujeme u prvních čtyř ohebných slovních druhů (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky) sedm pádů: číslo pádu. latinsky. pádová otázka. 1. nominativ. kdo? co Přídavná jména jsou druhým slovním druhem. Latinsky se nazývají adjektiva. Přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. Přídavná jména patří mezi ohebné slovní druhy, což znamená, že je můžeme skloňovat (mění tvary v závislosti na pádech

Přídavné jméno - Wikipedi

More meanings for přídavné jméno Přídavná jména (latinsky adjektiva) jsou slovním druhem, který vyjadřuje vlastnosti osob (chytrý chlapec), zvířat (chlupatý pes) nebo jevů (kulatý stůl) či vztahy přivlastnění - kdo co vlastní (Matčino zrcátko). Přídavná jména tedy rozvíjí, doplňují nebo blíže určují jména. Podstatná jména latinsky Substantiva jsou názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností a. Slovesa ale na rozdíl od jiných ohebných druhů (podstatná jména, přídavn

Slovní druhyČíslovky mluvnické kategorie — co jsou číslovky? číslovky

Přídavná jména - SLOVNÍ DRUHY - Google Searc

 1. Ulkus (latinsky ulcus) = vřed. Je to porušení celistvosti epitelu s odkrytím tkáně pod epitelem, tato tkáň (spodina vředu) může krvácet, mokvat apod. Pojem je např. znám ve spojení například ulcus venticuli = žaludeční vřed, ulcus cruris = bércový vřed Exulcerace, ulcerace = vytvoření vředu, zvředovatění, nádorová exulcerace vznikne při rozpadu..
 2. Základem příslovcí jsou nejčastěji přídavná jména (příslovce jsou odvozena od přídavných jmen). Např. dobrý - dobře, lehký - lehce, měkký - měkce apod. Příslovce = neohebný slovní druh Příslovce jsou označována jako tzv. neohebný slovní druh (společně s předložkami, spojkami, částicem
 3. es dignitate et iure liberi et pares nascuntur, rationis et conscientiae participes sunt, quibus inter se concordiae studio est agendum. česky. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství
 4. Jméno Jan, latinsky Joannes, pochází z hebrejského Jóchánán, což znamená Bůh je milostivý. Prapůvodní význam jména spočívá jednak v..
 5. Postup připojení přídavného jména k podstatnému viz kap. 4.5 Přídavná jména 1., 2. deklinace. Slovíčka - Přívlastek shodný - v lekci, ve cvičení - abecedně Latinsky
 6. Číslovky; skloňování číslovek 1) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ unus, una, unum (jeden, jedna, jedno) - skloňování: unus musculus una manus unum ulcus unius musculi unius manús unius ulceris unum musculum unam manum unum ulcus uno musculo uná manu uno ulcere duo, duae, duo (dva, dvě) - skloňování: duo pulmones duae fracturae duo genua.

Slovní druhy latinsky - Slovní druh(y

 1. Co jsou podstatná jména pomnožná a jak je poznat? Úplně jednoduše bychom mohli říct, že pomnožná podstatná jména mají pouze tvary množného čísla a to i v případě, že označují pouze jednu věc.Například tvar kalhoty použijeme, ať mluvíme o jednom kusu oblečení, který máme zrovna na sobě, i v případě, že mluvíme o všech kusech, které máme ve skříni
 2. 3 OBSAH Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.
 3. Klíčová slova. mluvnické kategorie, podstatná jména, vzory pád, číslo, rod (určujeme podle podstatného jména, u kterého příd.jméno leží), druh, vzor (určujem podle postat.jména) 24.hodina, 19.3.2014 Přídavná jména - procvičování učiva, vyhledávání příd.jmen v textu, určování druhu a vzoru PŘJ. přídavná.
 4. Naučte se definici 'přídavná jména'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'přídavná jména' ve velkém čeština korpusu
 5. a zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují.. Druhy: osobní ( já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona; zvratné se. Skloňování zájmena jenž: Zájmeno jenž je synonymní tvar k zájmenu který
 6. Zájmena (latinsky pronomena) jsou slova, která zastupují podstatná nebo přídavná jména. Druhy zájmen: Elektronická učebnice - II. stupeň . Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková organizace . Český jazyk a literatura. OSOBNÍ. JÁ, TY, ON, ONA, ONO, MY, VY ONI, ONA, SE.
Pracovní list n nn - pracovní list slouží na úvod hodiny k

Latina pro začátečníky/Lekce 2 - Wikiverzit

Podstatná jména - stejně jako přídavná jména, zájmena a číslovky - skloňujeme Podstatná jména látková, hromadná a pomnožná mají pouze jedno číslo. Rod (genus) [ editovat | editovat zdroj ] Související informace naleznete také v článku Jmenný rod S květinami - 7 . pád, číslo množné, rod ženský, vzor žena Z přechodníků se odvozují i slovesná přídavná jména: jdoucí, běžící, dělající, pověsivší, přinesší, přisedší. 7. V následujícím textu najdi a podtrhni přechodníky: Seděli jsme na balkonu, vyprávějíce si zážitky z prázdnin, když se ozval zvonek. Prohlížeje si znovu fotografii, usoudil, že je zdařilá Блог пользователя Upirek на DRIVE2 14403 realit v nabídce prodej bytů. Vyberte si novou nemovitost na sreality.cz s hledáním na mapě a velkými náhledy fotografií nabízených bytů Přídavná jména jsou druhým slovním druhem. Latinsky se nazývají adjektiva. Přídavná jména patří mezi ohebné slovní druhy.

Slovní druhy .c

Přídavná jména osobní. Pokud je přídavné jméno zakončeno na obojetnou souhlásku (b, l, m, p, s, v, z) a jeho tvary jsou pro všechny rody v 1. pádu jednotného čísla shodné, skloňujeme přídavné jméno také podle vzoru jarní SLOVNÍ DRUHY Slovní druhy 1.Podstatná jména 2.Přídavná jména 3.Zájmena 4.Číslovky 5.Slovesa 6.Příslovce 7.Předložky 8.Spojky 9.Částice 10.Citoslovce Podstatná jména Názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů tanečník tanec metr měření jahoda list Přídavná jména Vyjadřují vlastnosti osob,zvířat a věcí Jak Tento týden opět on-line. Zopakujeme slovní druhy, hlavně podstatná jména a přídavná jména. Nově se podíváme na zájmena a číslovky. V učebnici se budeme pohybovat na straně 67(68), V PS pak na straně 70 - 72. Do písanky jste si sami zaznačili stránky, které máte samostatně psát. 30.4 Přídavná jména jsou druhým slovním druhem. Latinsky se nazývají adjektiva. Přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. Přídavná jména patří mezi ohebné slovní druhy, což znamená, že je můžeme skloňovat (mění tvary v závislosti na pádech). Určuj Pozice přídavných jmen Marek Vít | 8. 10 Podstatná jména - rod - číslo - pád. Slovní druhy 1. podstatná jména 2. přídavná jména 3. zájmena 4. číslovky 5. slovesa 6. příslovce 7. předložky 8. spojky 9. částice 10. citoslovce . Vyjmenovaná slova B L M P S V Z. Stavba slova. Stavba slova- kořen, slova příbuzná. Nauka o slov . Hypodenzní ložisko jater. Thonet.

Lidské vlastnosti Pozitivní svě

CJL - Souhrnná cvičení k opakování pravopisných jevů Pracovní list 7 Úkoly: 1. Doplnit chybějící části slov. Děti se houpaly na b-dle. Um-š nab-t pušku? Z lesní b-střiny se stal mohutn- potok Přídavná jména, neboli latinsky adjektivum, je to ohebný slovní druh b) Přivlastňovací přídavná jména: Ptáme se otázkou: Čí? - Vzor otcův např.: kamarádův, bratrův, ředitelův, Pavlův, Čapkův. velký - větší - největší. malý - menší - nejmenší. c) Tvoření pomocí příslovce např.: zdatný - více... Základní přídavná jména - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad přídavná jména. přídavn Vyskytuje se v. jméno: ling. podstatné/přídavné jméno noun/adjective. přídavný: přídavné jméno adjektivum adjective Warka, Fryca atd.; jména typu Andricki jako přídavná jména: 2. p. Andrického, 3. p. Andrickému atd. Stejně jako v češtině tvoří se i v lužické srbštině příjmení žen od příjmení mužů přechylováním. Na rozdíl od češtiny se však odlišují jména svobodných žen od vdaných zvláštními příponami

Liška polární - přídavná jména - RVP

Podstatná jména, latinsky substantiva, jsou názvy osob (dítě), zvířat (tučňák), věcí (křeslo), dějů (plavání), vlastností (štědrost) a vztahů (láska).Jde o plnovýznamový druh. vzor stroj Slovíčka: podstatná a přídavná jména - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad Hromadná podstatná. Slovíčka na kartičkách 1 - Anglická nepravidelná slovesa, podstatná jména, přídavná jména a příslovc - 210 x 297, A4 Nová slovní zásoba, označení obtížnosti nepravidelných slov, rejstřík ke stažení na webu ; Raabe Podstatná jména a slovesa Pracovní sešit 5 . Tématem tohoto pracovního sešitu je cestování a výlety

PPT - 10