Home

Polní živočichové

ŽIVOČICHOVÉ NA POLI-dokonale splývají s okolím (barva těla, chování) -nacházejí zde dostatek potravy BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ ČMELÁK ZEMNÍ VČELA MEDONOSNÁ BĚLÁSEK ZELNÝ - jeho housenky ožírají hlávky zelí a kapusty SKŘIVAN POLNÍ- tažný, výrazný zpěv. Společenstva polí - živočichové Rozklikni šipku v bílém políčku a vyber správný název živočicha žijícího na poli. bažant obecný hraboš polní káně lesní křeček polní koroptev polní králík divoký poštolka obecná sysel obecný zajíc poln Hraboš polní. Je býložravec. Zásoby zrní shromažďuje do podzemí. Křeček polní. Pestře zbarven. Všežravý (obilí, semena, zelené rostliny, hmyz, mláďata ptáků) Zajíc polní. Býložravec. Jako pelech má vyhloubené jamky. Srnec obecný. Samci mají paroží, které na podzim shazují. Je býložravý. Lasice hranostaj. V. Zajíc polní žije mimo období páření samotářsky a obhajuje si teritorium, které má rozsah 7-50 ha, velikost teritoria kolísá podle hustoty populace zajíců a podle dostupnosti potravy (např. v horách jsou teritoria větší). Na svém teritoriu má zajíc cestičky, po kterých chodí, a také několik pelechů Popis. Křeček polní je výrazně větší než křeček zlatý, chovaný jako domácí mazlíček - jeho váha dosahuje 150-600 g, délka 215-340 mm. Má zavalitější tělo, krátké končetiny a kratičký, řídce osrstěný ocas.Má pestré zbarvení. Na hřbetě mívá žlutohnědý až rezavě hnědý pruh s načernalými konci delších chlupů, na břiše bývá naopak.

Společenstva polí - živočichov

Živočichové na poli :: Naše tříd

polní živočichové. Edit Update record Copy Attached files Delete authority Delete authority . z {{recordHolding.department | loc}} živé organismy 3. Koroptev polní a další živočichové žijící na poli . Žáci skládají název živočicha ­ použito anagramu Lesson Activity Toolkit. 1 5­17:27 Zajíc polní Pokus se rozluštit, co znamenají tato slova z myslivecké latiny. BĚHY PÍRKO SLECHY SVĚTLO HUB Rostliny a živočichové na poli. Vyber správný obrázek živočicha nebo rostliny. Všechny otázky. Předchozí otázka Další otázka. vrabec polní ? ? ? ? zajíc polní ? ?. Rostliny a živočichové na poli. Podle popisu poznej rostlinu nebo živočicha. Všechny otázky. Za potravou vychází po setmění. Polní plodiny si nosí do doupěte ve velkých lícních torbách. Žere i žížaly a hmyz, zakousne a sežere i drobné obratlovce, zvláště jejich mláďata. Od října do března přerušovaně spí.

PPT - Ekosystém pole - Živočichové PowerPoint Presentation

Zajíc polní - Wikipedi

Žáci (soutěžící) jsou rozděleni do dvou týmů (zelení a modří) a postupně volí otázky ze čtyř kategorií (Polní rostliny, Polní živočichové, Luční rostliny, Luční živočichové). Dle textové indicie je úkolem týmu správně zodpovědět danou otázku Téma: Ekosystém pole - Živočichové Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Přírodověda Ročník: 4. ročník Anotace: Žáci celou větou odpovídají na dané otázky v prezentaci. Klíčová slova: polní savci, ptáci našich pol Živočichové Přírodověda 4. ročník Živočichové na poli Polní živočichové jsou zbarveni tak, aby splývali s okolím. Zbarvení je chrání před útokem nepřátel. Živí se polními plodinami. Vyskytuje se zde např. skřivan polní, koroptev polní, bažant obecný, poštolka obecná, káně lesní, hraboš polní, křeček. Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace | Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín | +420 573 032 400 | info@kfbz.cz | IČ 70947422 | Knihovní řád (obchodní podmínky

Živočichové a rostliny na poli: Zmizí z našich polí život? Intenzivní zemědělství přineslo zvýšení výnosů zemědělské produkce o 20 až 30 %. Což je dobrá zpráva pro nás, o dost horší pro ty, kteří v polích bydlí a rostou. Podívejte se s dětmi, proč z našich polí mizí zajíci, křečci i polní ptáci Hraboš polní náleží mezi naše nejhojnější hlodavce. Každoročně poškozuje mnoho různých zemědělských plodin, zvláště obiloviny, víceleté pícniny, ozimou řepku, ovocné dřeviny a řadu dalších pol-ních plodin, zeleniny i okrasných rostlin. Při kalamitních výskytech způsobuje mnohamilionové škody ŽivoČichovÉ luk a pastvin Mezi časté savce zdejších luk se řadí zajíc polní, hraboš polní, rejsek obecný a krtek obecný. Ptáky zastupují dravci káně lesní a poštolka obecná, pěvci skřivan polní, vrabec polní, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný, rákosník zpěvný, strnad obecný, vrána obecná černá a havran. Rostliny a živočichové na poli. Vyber správný obrázek živočicha nebo rostliny. Všechny otázky. Předchozí otázka Další otázka. vrabec polní ? ? ? ? zajíc polní ? ?. Základníškola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Mgr. Ilona Vakešová Téma sady: Prvouka pro 2. ro čník Název výstupu: VY_32_INOVACE_PRV2_14_Polní živo čichové Datum vytvo ření: 9.3.2014 Číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.353

•živočichové se pohybujíz místa na místo •pohybují se různě: chodí, plazí se, plavou, létají, šplhají •pohybují se jedním, nebo vícezpůsoby pohybu •5. vnímání okolí •živočichové vnímají své okolí pomocí smyslů •některé smysly mohou mít silně vyvinuté, některé málo, nebo je nemusí mít vůbe vědecké nomenklatuře rozřazených do různých rodů. Nejznám Myš je české rodové jméno pro mnoho drobných hlodavců z čeledi myšovitých, ve ějším je rod myš (Mus).Jeho nejvýznamnějším zástupcem je kosmopolitně rozšířená myš domácí (Mus musculus) - hospodářský škůdce, vysoce nežádoucí nájemník v domě i hospodářských budovách a nepříjemný. - druhy (živočichové a rostliny), které zcela opustily přírodní prostředí a žijí pouze v blízkosti lidských obydlí. -) výskyt těchto druhů je vázán na člověka a jeho sídla kopřiva dvoudomá, pýr plazivý, polní kultury, ruderál Editovat. Koroptev (Perdicinae) je podčeleď menších a středních ptáků z čeledě bažantovitých, řádu hrabavých, je tvořena 23 rody . Koroptev. Koroptev polní ( Perdix perdix) Vědecká klasifikace. Říše. živočichové (Animalia) Kmen. strunatci (Chordata ŽIVOČICHOVÉ NAŠICH POLÍ Opakovací test na polní živočichy - určitě vypracujte po zapsání si do sešitu, zopakujte si své výpisky z obrazové přílohy a myslím, že k odpovědím nebudete učebnici samozřejmě vůbec potřebovat

Křeček polní - Wikipedi

 1. Polní živočichové jsou zbarveni tak, že splývají s okolím. Zbarvení je chrání před útoky nepřátel. Vyskytuje se zde například: Ptáci: tažní - odlétají na zimu do teplých krajin (čáp bílí, jiřička obecná, vlaštovka obecná, skřivan polní
 2. Na louce žijí někteří živočichové, žijící i na poli (např. sysel obecný, zajíc polní, vrabec polní,). Nakreslete a pojmenujte alespoň 4 živočichy, vyskytující se na loukách: Na závěr si své znalosti z ekosystému louky procvičíme
 3. Poznávačka: PAMATUJ. 19. ŽIVOČICHOVÉ. HRABOŠ POLNÍ. Poznávačka: PAMATUJ. 20. ŽIVOČICHOVÉ. KŘEČEK POLNÍ. Poznávačka: PAMATUJ. 21. ŽIVOČICHOVÉ.
 4. slimáček polní; Deroceras agreste (Linnaeus, 1758) - slimáček polní v Kraji Vysočina Taxonomické zařazení. Říše: Animalia - Živočichové Kmen: Mollusca - Měkkýši Podkmen: Conchifera - Schránkovci Třída: Gastropoda - Plži Čeleď: Agriolimacidae - Slimáčkovit
 5. Svižník polní - Ohrožený brouk. Vyhledává slunná teplá stanoviště v podhůří. Najdeme ho od dubna do září na obnažené hlíně v zahradách, v pískovnách, na vřesovištích a na teplých okrajích lesů. Je dravý. Loví za rychlého (svižného) pobíhání po zemi a tím dělá čest svému jménu
 6. - hraboš polní - velmi hojný malý savec, býložravec, zásoby zrní Napiš do sešitu , kteří živočichové se čím živí. Do 1. sloupce živočichy, do 2. sloupce jejich potravu. holub káně zajíc jetel liška vojtěška hraboš křeček bažant obil vyskytuje se na slunných a suchých místech, živí se hmyzem, pavouky a.

Společenstva Pol

Level 10 - Poznávačka BiO živočichové - Memrise

Živočichové - často i na polích, okrajích lesů hraboš polní, zajíc polní, srnec obecný - býložravci. křeček obecný - všežravec - shromažďuje zásoby. lasice hranostaj - masožravec, její zimní kožešina - hermelín . Domácí úkol - zahrát si hru na straně 43, zopakovat tak učivo. Po prázdninách bude test živočichové. Edit Update record Copy Attached files Delete authority Delete authority . z {{recordHolding.department | loc}} živé organismy. polní živočichové. polární živočichové. Smyslem Wiki je obsahové a funkční doplnění ostatních modulů Metodického portálu RVP.CZ s akcentem na podporu online spolupráce a sdílení 4. Polní živočichové 5. Zajíc polní 6. Zajíc polní - přizpůsobení podmínkám 7. Hraboš polní 8. Bažant obecný 9. Koroptev polní 10. Křepelka polní 11. Káně lesní 12. Poštolka obecná 13. Lasice kolčava 14. Skřivan polní 15. Křeček polní 16. Mandelinka bramborová 17. Čmelák zemní 18. Cvrček polní 19.

Živočichové našich polí. Pole - ekosystém uměle vytvořený člověkem - pěstujeme tam polní _____ - planě roste plevel - polní živočichové jsou zbarveni tak Přírodověda 4 - Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět - učivo a očekávané výstupy. 13.03.2018. 1. Tematický celek: Živá příroda. Názvy kapitol: 1. Houby; 2. Rostliny; 3. Živočichové. Učivo tematického celku: pojem živá a neživá příroda, společné vlastnosti živých organizmů (výživa, příjem vody, růst a. Někteří živočichové se s tím vyrovnávají tak, že v dobách hojnosti se rychle množí a než úroda skončí, vyvedou i několik generací. Nejbohatší osazenstvo mívají porosty víceletých pícnin a obiloviny, nejméně živočišných druhů bývá v lánech okopanin a kukuřice. Nejméně vítaní bývají polní škůdci Některé části lesem zůstaly, ale většina krajiny byla přeměněna na kulturní louky a zejména na pole. Z mnoha pohledů kulturní krajina skutečně stepní prostředí připomíná a vidí to tak i živočichové a rostliny. Například obyčejný skřivan polní je typickým ptákem širých stepí Živočichové Přírodověda 4. r. Zpracovala Mgr. Eva Tomášů •3. zajíc polní, hraboš polní, sysel obecný, křeček polní (3 + 1 bod

Seznam ohrožených živočichů v Česku - Wikipedi

ŽIVOČICHOVÉ NA POLI Savci - krtek obecný - podzemní savec, přední končetiny uzpůsobeny k hrabání chodeb, hmyzožravec živící se převážně žížalami - hraboš polní - velmi hojný malý savec, býložravec, zásoby zrní shromažďuje během roku - křeček polní - má pestré zbarvení, zásoby přenáší v lícníc Živočichové. V botanické zahradě žije množství různých živočichů, i když je to zahrada uprostřed rušného města. Brno má velké plochy parků a zeleně a ti největší savci se sem dostávají hlavně z Kraví hory, odkud musejí překonat jen několik velkých silnic. Jsou to hlavně kuna skalní, ježek východní, veverka. EKOSYSTÉM LOUKA II. PŘÍRODOVĚDA vypracovala: Mgr. J. Hankerová Louka ŽIVOČICHOVÉ BEZOBRATLÍ Nemají kostru složenou z kostí Nemají páteř SAVCI - obratlovci Mají kostru složenou z kostí Mají páteř složenou z obratlů Rodí živá mláďata, která po narození sají mateřské mléko PTÁCI - obratlovci - Pohybují se převážně ve vzduchu - Tělo mají pokryté peřím. Anotace: Prezentace slouží k zopakování a oživení učiva - ekosystém louka - živočichové. Žáci mají na základě jednotlivých indicií poznat, o jakého živočicha žijícího na louce se jedná. 4.7. Ekosystém louka - živočichové

Level 3 - korýši II

Živočichové žijící na louce - 38 stran. Bezobratlí živočichové. Obratlovci. Čáp bílý. Srnec obecný. Krtek obecný. Krtek - život pod zemí. Králík divoký. Sysel obecný. Ropucha zelená. Ještěrka obecná. Kobylka zelená. Saranče čárkovaná. Babočka paví oko. Hraboš polní. Poznávání z kreseb - kartičky. 12 skládanek ptáků s jejich názvy. Každá skládanka má 7 dílů. Lze je skládat na přiloženou pomocnou podkladovou kartu nebo jen samostatně. 1 list A4 obsahuje 2 skládanky ptáčků. Obsahuje tyto ptáčky: zvonek zelený, dlask tlustozobý, sýkora koňadra, sýkora modřinka, králíček obecný, ledňáček říční, vrabec polní, červenka obecná, pěnkava obecná, sýkora. Portaro - Webový katalog knihovny. Přihlášení pomocí centrálního systému Přihlásit se Jsem zaměstnanec knihovn Rostliny na poli. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správný název. Pak stiskni KONTROLA Rostliny na poli a v lese Autor: Větvička, Václav Nakladatel: Aventinum EAN: 9788074420986 ISBN: 978-80-7442-098-6 Ilustrace: Krejčová, Zdeňka Popis: 1× kniha, vázaná, 224 stran, česky Rozměry: 15,5 × 21,7 cm Rok vydání: 2018 (1. vydání Rostliny našich polí Pří_255_Živá.

..a to vše zásluhou dětí mikroregionu Záhoran! Ročník 2020. zveřejněných žákovských příspěvků Stříbrné jezero - živočichové. Díky zoologickému průzkumu provedeného v roce 2007, záznamům z minulosti a díky odborné literatuře je možno v blízkosti Stříbrného jezera (tj. až po řeku Opavu) potvrdit nebo s velkou pravděpodobností předpokládat výskyt celkem 87 druhů obratlovců Živočichové na poli Ptáci našich polí Ptáci žijící na poli dokonale splývají s okolím (hlavně samice), aby se zde mohli lépe ukrýt před nepřáteli. Dostatek potravy zde najdou díky tomu, že zde člověk pěstuje polní plodiny. Tažní a stálí ptáci Stálí ptáci u nás přezimují, protože se během zimy uživí. Vrabec polní dosahuje délky těla 14 centimetrů. Na podzim tvoří velká hejna. Dospělý jedinec váží 20 - 24 gramů. Rozpětí křídel se pohybuje u tohoto druhu kolem 21 centimetrů. Od vrabce domácího se liší bílými tvářemi s černou skvrnkou a čokoládově zbarvenou hlavou. Prostřed Rostliny a živočichové na poli. K obrázkům rostlin a živočichů, které můžeme spatřit na poli, přiřaď jejich správná jména. Zkontrolovat . ptačinec prostřední. hraboš polní

Hraboš polní

skřivan polní; Alauda arvensis Linnaeus, 1758 - skřivan polní v Kraji Vysočina Common Skylark Taxonomické zařazení. Říše: Animalia - Živočichové Kmen: Chordata - Strunatci Podkmen: Craniata - Lebečnatí Nadtřída: Vertebrata - Obratlovci Třída: Aves - Ptác Zajíc polní je hojný druh zajíce žijící na velkém území Evropy a západní Asie. Jeho přirozeným biotopem jsou otevřené krajiny, především pole, louky, okraje lesů aj., kde je díky svému hnědému zbarvení velmi dobře zamaskován. V současné době[kdy?] populace zajíce polního na většině území ČR výrazně klesá živočichové. Hlodavci mají neúplný Hraboš polní je potravou - kořistí - pro celou řadu živočichů, jako jsou lasice kolčava, liška obecná, káně lesní, poštolka obecná nebo sovy. V některých oblastech dochází jednou za tři až pět let k jeh

Chránění živočichové - Desinsekt

 1. Rostliny a živočichové na poli. K obrázkům rostlin a živočichů, které můžeme spatřit na poli, přiřaď jejich správná jména. Zkontrolovat . tolice vojtěška. hraboš polní. přeslička rolní. podběl lékařský. skřivan polní. OK.
 2. Živočichové; Přírodně cenná území Řád: Rodentia - hlodavci. Čeleď: Cricetidae - křečkovití. Možnosti záměny, příbuzné druhy: Křeček polní má specifické pestré zbarvení - na hřbetě bývá hnědý, na břiše tmavohnědý až černý, za ušima,.
 3. CZ > Chráníme > Ohrožení živočichové > Chřástal polní. Chřástal polní. je středně velkým ptákem se šedavě žlutohnědou barvou křídel. U očí má modrošedý oční proužek a jeho hruď je zbarvena do šeda. Hnízdí na vlhkých loukách, ale také na loukách s vysokým porostem a pastvinách. Na území ČR se po.
 4. Význam a ochrana. V ČR byla koroptev polní zhruba od roku 1895 až do let 1945-55 hlavním lovným ptákem. V roce 1905 bylo např. jen v samotných Čechách uloveno 1 500 000 kusů, v období 1924-29 v celém Československu ročně průměrně 674 000 kusů a celkové stavy koroptví v Čechách a na Moravě dosahovaly asi 6 milionů jedinců
 5. CZ > Chráníme > Ohrožení živočichové > Křepelka polní. Křepelka polní. je malý hrabavý pták z čeledi bažantovitých. Je velmi nenápadně zbarvený. Má světlohnědé tělo s tmavohnědými skvrnami a s bělavými proužky na bocích. Samci mají černý pruh uprostřed hrdla. Hnízdí v otevřené zemědělské krajině s.

polní živočichové - Portaro - katalog knihovn

 1. Sekce Mořští živočichové. Obrázky a veškeré informace o vybraných zvířatech žijících v mořích a oceánech. Způsob života, potrava, výskyt... Zajímavé odkazy: Mobilní telefony / Podlahy / Ubytování / Nábytek / Koberce / Půjčky / Cestovní kanceláře / Kadeřnictví, kosmetika / Restaurace / Masáže, kliniky.
 2. TÉMA: NA POLI - ŽIVOČICHOVÉ zajíc polní - obratlovec, savec, býložravec - potrava: zelené části rostlin, kůra stromů, větvičky s pupeny - nepřátele: lasička, liška, psi - mláďata: 2 - 5 (5x za rok), krmena 3 týdny koroptev polní - obratlovec, pták - hrabavý, nekrmivý, užitečný - přezimuje (sněhový záhrab
 3. Zajíc polní Živočichové Strunatci Savci Stínka obecná Živočichové Členovci Korýši Buchanka Živočichové Členovci Korýši Sekáč obecný Živočichové Členovci Pavoukovci Kovařík šedý Živočichové Členovci Hmyz Kuna lesní Živočichové Strunatci Savci.

polní živočichové - Portaro - library catalogu

Současný zákon zaručuje, že silně a kriticky ohrožení živočichové jsou chráněni například před zásahem kvůli běžnému obhospodařování. Podle Kottova plánu se již tato ochrana ale na silně ohrožené druhy vztahovat nebude. Křečci polní jsou podle něj velmi vzácní a v Česku se téměř nenacházejí ŽIVOČICHOVÉ V LÉTĚ. ZPĚT. OPAKOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDA 4. ročník. SAVCI. V létě živočichové vyvádějí svá mláďata, která se osamostatňují. video - zajíc polní ČT . PTÁCI . Ptáci se také starají o svá vylíhlá mláďata a přinášejí v zobáku potravu Na poli - příklady polních rostlin a živočichů (6 až 8 vyučovacích hodin) - metodický postup -. - pole a polní živočichové - rostliny na poli - kartičky k poznávání živočichů a rostlin. - testíky: šest testíků k poznávání polních rostlin a živočichů - 1. testík - 2. testík - 3. testík - 4. Druhoústí živočichové - chapadlovci, ploutvenky, ostnokožci, polostrunatci, strunatci, obratlovci. Říše: Živočichové (Animalia) Podříše. Zajíc polní - je velmi zdatným běžcem a dobře kličkuje - přední nohy má oproti zadním krátké - má dlouhé uši, velmi dobře slyší - má i velmi dobře vyvinutý hmat a čich - trošku horší už je to se zrakem - zadní nohy má mnohem silnější a delší - je to tedy velmi dobrý skokan

Na poli_živočichové_řešení 7) Poštolka obecná 8) Cvrček polní 9) Sysel polní. 10) Hraboš polní. 11) Na poli_živočichové. ŽIVOČICHOVÉ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Pospíšilová Základní škola Kolín III., Masarykova 412 Dostupné na www.7zskolin.cz Spolufinancované z ESF, akce peníze školám 1.4 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnos Prezentace: pole a polní živočichové - rostliny na poli. Testíky - šest testíků k poznávání rostlin a živočichů. Obiloviny a traviny - poznávací testík. Společenstva vod. Testíky - osm testíků k poznávání rostlin a živočichů. Společenstva lesa. Dřeviny - poznávání dvaceti vybraných dřevin v šesti testícíc Učebnice Rozmanitost přírody díl 1., str. 37-39. Dokončíme polní plodiny. 14. 4. 2021 Online hodina 8.45 - 9.15hod Živočichové na poli Učebnice Rozmanitost přírody díl 1., str. 40-42. Zápis opíšete po online hodině z Teams, doplníte vynechaný text zápisu

Živočichové : Rostliny: 1: Babočka admirál : 1: Bez černý: 2: Babočka kopřivová : 2: Blatouch bahenní: 3: Babočka paví oko : 3: Bledule jarní: 4. • učebnice str. 47 (živočichové na poli křeček polní - živí se obilím, semeny, zelenými rostlinami, hmyzem, mláďaty ptáků . je to všežravec zajíc polní a srnec polní - živí se trávou, listy, pupeny i větvičkami - jsou to býložravc

Rostliny a živočichové na poli - Webzdarm

EKOSYSTÉM LOUKA - ŽIVOČICHOVÉ ŽIVOČICHOVÉ LOUKY - Na louce žijí zástupci obratlovců i bezobratlých živočichů. BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ VRABEC POLNÍ - žije na loukách i polích - vytváří _____ - všežravec - je _____, hnízdí v dutinách stromů ČÁP BÍLÝ. •hraboš polní •štika obecná •hřib satan Živočichové •sedmikráska chudobka •slunéčko sedmitečné •lípa srdčitá •okurka hadovka Houby •mák setý •slepýš křehký • Živá příroda se dělí podle podobných vlastností na další skupiny. Zařaď uvedené příklady do správných skupin:. Ohrožené druhy živočichů Seznam chráněných druhů živočichů v CHKO Beskydy. Vysvětlivky. x - pravděpodobně vyhynulý, t - pouze na tah Živočichové 5. ročník řešení saranče, cvrček polní, čmelák. 3. Z každé skupiny obratlovců ze cvičení 1 si vyber jednoho živočicha, napiš o něm 3 věty a nakresli ho (můžeš použít atlas zvířat). 4. Z každé skupiny bezobratlých vyber 3 živočichy, napiš o něm 3 věty (můžeš použít atlas zvířat)

Level 5 - Poznávačka BiO živočichové - Memrise

Rostliny a živočichové na pol

 1. Živočichové - Latin. názvy (jejichž latin. názvy se sklád. ze 2 stejných slov) Latinské názvy: České názvy: koroptev polní: pica pica : straka obecná.
 2. Test polní plodiny a byliny : Přehled plevelů : Test pole : Test živočichové na poli : SPOLEČENSTVO VODA: Fotogalerie ptáci : ZAJÍMAVÉ INFORMACE O PŘÍRODĚ: Galerie fotografií : Informace o přírodě : Červená kniha,články o přírodě : Puzzle - živočichové : 5. ROČNÍK: TESTY A TESTOVÉ OTÁZKY: Různé zábavné a.
 3. Polní rostliny. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správný název. Pak stiskni KONTROLA Užitkové rostliny, neboli plodiny jsou rostliny dávající člověku ať už přímo, či nepřímo nějaký užitek.Používají se velmi často jako potrava nebo jako krmivo.Leckdy se k této skupině přiřazují i rostliny botanicky pozoruhodné, které mohou být následně využity v.
 4. 2. živočichové vyhledávající lesní společenství jen jako úkryt a trvale v něm nežijící, např. v nebezpečí, za nepříznivých klimatických podmínek apod. (skokan hnědý, sýkora koňadra, zajíc polní aj.)3. živočichové, kteří hledají v lese potravu a jsou životu v lese dobře přizpůsobeni (srnec obecný, prase.
 5. malí hraboši, tedy hraboš polní a hraboš bahenní. Jde o býložravé hlodavce. Hraboš polní (Mezi ně se omylem často řadí i hmyzožraví živočichové, jako jsou krtci, ježci a rejsci, tedy savci, kteří se živí hmyzem, červy, slimáky a jinými živočichy. Nepatří k škůdcům, naopak, jsou našimi užitečnými pomocníky.
 6. Polní plevel. Živočichové. oranžová 39 - 41 INFORMACE PRO RODIČE Platba za pomůcky pro čtvrtou třídu 400Kč. Prosím pošlete na účet školy s označením, že se jedná o platbu za pomůcky. V úterý pojedeme na kolech do bikeparku Shibák. Cyklisté jdou v 11:50 na oběd, pak odjíždíme

polní živočichové - Catalog of Frantisek Bartos Regional

 1. Polní cesty jsou podle Stejskala prvkem, který vnáší pestrost do polní krajiny, kdy cesta například může rozdělit velký polní lán na dvě části. Kolem cesty vznikají travnaté meze, může se tam vysadit alej. Na cestě se často usídlují různí živočichové, třeba samotářské včely, brouci, útočiště tam.
 2. Návod. Hra je určena pro různý počet skupin (nebo jednotlivců) hráčů (1-5). Hráči si vyberou barevného smajlíka, za kterého budou hrát
 3. Živočichové na poli - II. část - někteří živočichové na poli přímo žijí, jiní se tu občas objeví při hledání potravy - ptáci stálí - bažant obecný se živí hmyzem, červy, semeny a plody rostlin - všežravec - koroptev polní se živí semeny, částmi rostlin a různým hmyzem - všežrave
 4. Rozumná těžba surovin může vytvořit zajímavá a vzácná stanoviště, například písčiny, mokřady nebo otevřené skalní stěny, které postupně osídlí živočichové, houby a rostliny včetně orchidejí a mnoha dalších ohrožených druhů
 5. Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 79/409/EHS - Ochrana volně žijících ptáků - Chřástal polní - Zvláště chráněná oblast národního přírodního parku Lauteracher Ried - Vynětí oblastí Soren a Gleggen‐Köblern - Směrnice 92/43/EHS - Ochrana přírodních stanovišť - Volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny - Řízení.
 6. ZŠ Třebovská » Přírodověda - ekosystém pole (25
Level 11 - Poznávačka BiO živočichové - Memrise