Home

VÚMOP BPEJ

eKatalog BPEJ - 7.32.0

Poskytování dat VÚMO

Definice BPEJ podle VÚMOP: Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód charakterizující zemědělské pozemky. Jednotlivé číselné hodnoty vyjadřují hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení Protierozní kalkulačka (VÚMOP) Limity využití půdy (VÚMOP) Monitoring eroze (VÚMOP) Kalkulačka vláhové potřeby (VÚMOP) Půda v číslech (VÚMOP) eKatalog BPEJ (VÚMOP) Webový archiv Komplexního průzkumu půd (VÚMOP) Aplikace KPP (VÚMOP) Půda v mapách (VÚMOP) Informační systém melioračních staveb (VÚMOP) Výpočet.

VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, vv

Geoportál SOWAC-GIS je zaměřen na ochranu půdy, vody a krajiny na území České republiky, nabízí mapy půdních vlastností, eroze půdy, ochranných opatření. Geoportal provozuje VÚMOP - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i BPEJ je součástí mnohých legislativních nástrojů v České republice. Pro stavitele je zásadní informace, že BPEJ je součástí Katastru nemovitostí a vychází z ní tzv. Třídy ochrany zemědělského fondu. BPEJ se však využívá i pro mnoho dalších věcí například nám říká o zamokření půdního profilu, textuře půdy, parametrec

Kromě vedení a aktualizace kódů BPEJ, spravuje tento ústav mapy BPEJ v digitální formě (Obr. 1), informace o klimatických a půdních podmínkách v souvislosti s BPEJ, údaje o plošném zastoupení jednotlivých BPEJ na území ČR a mnohé další. Obr. 1 - Základní cena zemědělských pozemků dle BPEJ (zdroj VÚMOP Praha Vrstva byla vytvořena na základě databáze BPEJ (VÚMOP, v.v.i.) s využitím faktorů sklonu svahu, hloubky půdy, skeletovitosti a vybraných hlavních půdních jednotek, které jsou náchylné na zamokření. 5. Výstupy. Výsledkem je mapa prostorového rozmístění zemědělské půdy vhodné k zalesnění. 6. Úzká místa a budoucnos 1. Databáze BPEJ, zdroj VÚMOP v.v.i. 1. aktualizace dat, říjen 2013 předpokládaná aktualizace dat 1x ročně Prezentace. Prezentace představuje vrstvu větrnou erozi jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod. Expertní popis. Pro vrstvu větrné eroze představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód. Každá z více než dvou tisíc existujících kombinací tohoto pětimístného kódu popisuje odlišné vybrané stanovištní charakteristiky zemědělské půdy v České republice hodnocené z hlediska půdně-genetického, půdně-ekologického, geologického, geomorfologického, klimatického a.

Co je kód BPEJ? - bpej

za odborného dohledu VÚMOP, podle seznamu b) katastrální úřad a odstranění nesouladů v seznamu potvrdí. Pokud by v průběhu přiřazení upravoval pozemkový úřad obvody BPEJ, vyznačí změny ve složce D. Pro snadnější vyhledání se parcela nebo skupina parcel podle seznamu a) označí také ve SG Celostátní databáze BPEJ. Základní charakteristiky BPEJ. Geoportál SOWAC-GIS. Jedinečný identifikátor. VUMOP:CZ-VUMOP-podklady pro zalesneni. Jazyk zdroje. čeština. Tematická kategorie soustava BPEJ je logickým pokračováním KPP, o vymezení bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v měřítku 1:5 000 bylo ukončeno v roce 1982, o systematická aktualizace se provádí od roku 1999, o metodika bonitace vymezuje 2 199 BPEJ (cca 422 tis. prvků), o základní podklad pro velké množství zákonných opatření Využití dat BPEJ při výpoþtu potenciálu zámrn pstované biomasy hospodářských plodin na vhodných zemdlských plochách je z pohledu odhadu produkþní schopnosti půd velmi zásadní. VÚMOP, v.v.i. disponuje kompletní databází BPEJ, při implementaci dat pro informaní systém ReStEP se z tchto dat vycházelo Současný systém hodnocení půd v ČR již neodpovídá kategorizaci podle bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ) ani původnímu zařazení do klimatických regionů. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd (VÚMOP) proto připravil jeho aktualizaci. Podle ředitele VÚMOP Jiřího Hladíka se tak stalo ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ.

Půda v mapách - VUMO

Souhrnné mapy VÚMOP je komplexní mapová aplikace zpřístupňující geografické vrstvy popisující základní charakteristiky půdních vlastností vycházejících z BPEJ, opatření k ochraně půd a zranitelnost podzemních vod. Součástí aplikace jsou i vrstvy, které byly použity pro vytvoření vrstvy erozní ohroženosti pro potřeby DZES 5 Metodický pokyn pro aktualizaci BPEJ by admin Aktualizovaný Metodický pokyn pro aktualizaci BPEJ jehož účelem je seznámit Krajské pozemkové úřady, pobočky KPÚ, zaměstnance Odboru půdní služby, zaměstnance Odboru provozu ICT a technické infrastruktury (oddělení správy dat), katastrální pracoviště a zpracovatele. Taky záleží, co je v územním plánu. Každá zemědělská půda má BPEJ. pokud to nemáš někde uvedeno, napiš si na Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (již zmíněný VÚMOP), oni jsou vlastníky dat o BPEJ. tam to odpoví nejlépe. podle této hodnoty se vypočítává cena pozemku a také daň z nemovitosti

K hodnotám BPEJ se dostanete i z katastru nemovitostí VÚMO

 1. VÚMOP na základě výkresu DKM (KM-D), údajů o druhu pozemku ze souboru nyspaxxx.dbf a svých digitálních zdrojových dat BPEJ vytvoří data BPEJ odpovídající zaslaným podkladovým datům katastru a tato data zašle zpět na pracoviště, a to ve výměnném formátu (verze 1.3)
 2. BPEJ https://geoportal.vumop.cz/ Geoportál SOWAC-GIS je zaměřen na ochranu půdy, vody a krajiny na území České republiky, nabízí mapy půdních vlastností, eroze půdy, ochranných opatření. Geoportal provozuje VÚMOP - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i..
 3. . století, kdy na tento systém byly odlišné požadavky, než je tomu dnes, tak postupně probíhá plošná aktualizace pro celá katastrální území, případně řešení drobných nesouladů dobonitace samotných parcel, včetně vypracování návazů na okoln
 4. eKatalog BPEJ 26/02/2021 Vygenerováno v aplikaci eKatalog BPEJ. © VÚMOP, v.v.i., 2021 Kód .58.00 Fluvizemě převážně na rovině nebo úplné rovině se.

In connection with upkeeping of estimated pedologic-ecological units (BPEJ) data, the need to hand over this data between Research Institute for Soil and Water Conservation (VÚMOP), that updates this data, and cadastral offices, which utilize these maps. Therefore the structure of the exchange format was completed with BPEJ data since 1.1.2000 Cena půdy dle katastrálních území. Cena zemědělské půdy se vždy odráží od bonity půdy, která je vyjádřena pětimístným kódem BPEJ.Zjistit si cenu půdy ve Vaší lokalitě dle BPEJ kódu můžete na kalkulačce bonity půdy.Cena pozemku dle BPEJ kódu se mění v závislosti na katastrálním území Komplexní průzkum půd, VÚMOP, v.v.i., 2021 Kontakt: geoportal[at]vumop.cz Aplikace byla vyvinuta pro potřeby Ministerstva zemědělství VÚMOP, v.v.i poskytne snazší přístup především k datům KPP, BPEJ a dalším podpůrným datům. Vytvoří prostor pro jejich další účelové automatizované vyhodnocování. Primárně je určen pro řešitele výzkumných projektů VÚMOP v.v.i., dle potřeb bude poskytnut i ostatníc jednotek - BPEJ venkovského mikroregionu - svazku měst a obcí Jestřebí hory. Mgr. Karel Houdek, RNDr. Ivana Kašparová, Ing. Vladimír Zdražil . 2011 . Bonitně půdní ekologické jednotky (BPEJ) spolu s produkčně typologickými kategoriemi charakterizují klimatický region, hlavní půdní jednotku, sklonitos

Mapové vrstvy zemědělské půdy Půda v číslec

 1. Reakce na článek časopisu Zemědělec ze dne 16. 11. 2015. (Monopol na stanovování cen zemědělské půdy končí) Redaktor Petr Havel v článku uvádí značné množství nepravdivých a zavádějících informací, na jejichž základě dovozuje závěr, že převod aktualizace bonitace půdně-ekologických jednotek (BPEJ) pod.
 2. Zahájení aktualizace BPEJ bylo oznámeno již vloňském roce. Vdůsledku redukcí finančních prostředků na funkční úkoly útvarů MZe však došlo kvypovězení dohody orealizaci Plánu aktualizace BPEJ pro rok 2009 ze strany VÚMOP, v.v.i. a aktualizace BPEJ v k.ú. Dolní Bečva nebyla vr. 2009 provedena
 3. Zavádění výsledků aktualizace BPEJ do katastru nemovitostí s pomocí programu PROLAND a vyhodnocování terénního průzkumu Správce databáze BPEJ Katastrální pracoviště Pozemkový úřad VÚMOP v.v.i. Aktualizace - na žádost vlastníků nebo při provádění KPÚ Ručně - planimetrování, následně vyrovnání na.

ó:¾•ÉR_K Q UÆyýbJï2Áœæ,ù~ùkfyò ´‹ Ó5Sy¢ N [%³]#fv É ùkÊêv)˜Ø á œH9­ Rƒú]'‹átþKR€Óñ jk 4XÿŸ³¿¦11QàÿùP€_¿ü! wÿ. 0™'%¤4 ÝÐ8Ø% Ü !Ø¿À ¡üð ã!½³Ï®Õ üœQ™åÞC'g; Y¸ÛCA‹A Î Ý# M N>1 ¸\ Ùé ²˜Y¢‚k‹oL þöIóÿv ¥=8ïíu nÃq^û îÍÄžBž¤ —:[ÞË{œ,µÂ@@?»—,P V V V V þ‡ >à²2 ßR~Ùù,»7fgobîG Ox ¼ È y ›æ´B¿Þ¥ùt\à ;BàÈNþ7b d§J,!0Åî|ÁwIÕ­‰ AŽÈ[ô 8ä,ÎBÚñ². From: Subject: Daiwa MR750E information page Date: Wed, 30 Nov 2011 18:30:13 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type=text/html; boundary.

Webový portál monitoring eroze zemědělské půdy - VUMO

Video: Print page - web2.mendelu.c

Mapy (Půda, eAGRI

 1. Geoportál SOWAC-GI
 2. Fotogalerie: Využití BPEJ
 3. BPEJ - Bonitovaně půdně ekologická jednotka :: iOdha
 4. Půdy vhodné k zalesnění - Encyklopedie RESTE

Půda v mapác

 1. Větrná eroze - Encyklopedie RESTE
 2. Bonitovaná půdně ekologická jednotka - Wikipedi
 3. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Prah
 4. POKYNY - cuzk.c
 5. Micka VUMOP: Stanovištní a půdní podklady pro zalesněn
Technické vybavení | VÚMOPBodová výnosnost – Encyklopedie RESTEPAkreditované laboratoře | VÚMOPPozemkové úpravy - Oficiální stránky obce Horní ÚjezdPozvánka na workshop Metody monitoringu eroze zemědělskéPoradenství, vzdělávání | VÚMOP
 • Polenta recepty placky.
 • Karim Benzema wiki.
 • Preeklampsie homeopatika.
 • Burnley.
 • Tapety v obyvacim pokoji.
 • Vrcholný středověk test.
 • Whirlpool myčka programy.
 • Celine Dion I'm Alive.
 • Soudafix p 300sf.
 • Charles, princ z walesu.
 • Workout Letňany.
 • Saab 9 3 Aero.
 • Gene editing.
 • Toy dolls blue suede shoes.
 • Jak vybrat kliku na dveře.
 • Citáty o psech a kočkách.
 • Včelky samotářky.
 • Smart Call.
 • I Store.
 • Bolest zápěstí při ohnutí.
 • Co je to biatlon.
 • Apple 1 price.
 • FNaF 6 mod apk Unlimited Money.
 • Bronzer a rozjasňovač.
 • Bazárek Beruška Zlín.
 • Lego Technic Liebherr LTM 11200.
 • MacBook Obnova systému.
 • Noe.
 • Jak tvarovat jalovec.
 • Hlasový překladač z angličtiny do češtiny.
 • Praha Kapverdy letenky.
 • Elvis Presley Love Me Tender.
 • CAD Fórum.
 • HTML to TXT.
 • Jak zapojit venkovní kameru.
 • Bolest zubu po zaplnění.
 • SFINKS POPPING.
 • Buspiron.
 • Nikon 16 85 bazar.
 • Co s odkvetlou gerberou.
 • Path of Exile gems.