Home

Alkeny

Alkeny Alkeny jsou skupinou uhlovodík $ s lineárními et zci s jednou dvojnou vazbou. Uhlíky na sebe váží pouze vodík a ne jiné prvky. Názvy jednotlivých slouþenin se skládají: ¾ z þísla, které vyjad uje z kolikátého uhlíku vychází dvojná vazba ¾ S edpony, která vyjad uje poþet uhlík $ (délku et zce Alkeny (olefiny) Charakteristika: Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky obsahující v uhlíkatém řetězci jednu dvojnou vazbu -C=C-. Podobně jako alkany tvoří homologickou řadu, kde se každý následující uhlovodík liší od předcházejícího o skupinu -CH 2 -. Názvosloví Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky, které mají mezi atomy uhlíku v molekule s otevřeným řetězcem jednu dvojnou vazbu C=C. Patří mezi alifatické sloučeniny.. Podkategorie. Zobrazuje se 10 podkategorií z celkového počtu 10 podkategorií v této kategorii Alkeny poskytují zvlášť významné reakce kterými jsou polymerace. Ty to reakce vedou ke vzniku plastů (např.: polyethylen, plypropylen) Zástupci: Ethylen, ethen CH 2 = CH 2 Je bezbarvý plyn nasládlé vůně, který urychluje zrání ovoce. Vzniká při pyrolýze zemního plynu a frakční destilaci ropy 2.2 ALKENY A CYKLOALKENY Alifatické acyklické uhlovodíky, které obsahují ve své struktuře mezi alespoň dvě-ma atomy uhlíku dvojnou vazbu , se nazývají alkeny . Je-li dvojná vazba přítom-na alespoň mezi dvěma atomy uhlíku v acyklickém řetězci alifatického uhlovodí-ku, pak se jedná o cykloalken

Chemia: węglowodory - alkany, alkeny, alkiny

Alkeny Ch_028_Uhlovodíky_Alkeny Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.002 Alkeny se chovají v iontových reakcích jako nukleofily. Dvojná vazba mezi atomy uhlíku je elektronově bohatá, může poskytovat své (-elektrony.Proto častá reakce alkenů je elektrofilní adice. Další reakce jsou substituce a přesmyky. Adice elektrofiln

ALKENY Datum (období) tvorby: 13. 8. 2012 Ro čník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Vzd ělávací oblast: Člov ěk a p říroda / Chemie / Organické slou čeniny 1 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republik ALKENY • Definice: uhlovodíky, které obsahují 1 dvojnou vazbu v otevřeném uhlíkatém řetězci • Koncovka: -en • Názvosloví: Tabulka ze str. 41 • Fyzikální vlastnosti: podobné jako u alkanů • Chemické vlastnosti: snadno zápalné, na vzduchu hořlavé, při dokonalém hoření vzniká CO 2 a H 2 Alkeny - organiczne związki chemiczne z grupy węglowodorów nienasyconych, w których występuje jedno podwójne wiązanie chemiczne między atomami węgla (C=C).Razem ze związkami, które posiadają dwa lub więcej wiązań podwójnych (polienami, takimi jak dieny, trieny itd.) oraz z analogami pierścieniowymi (cykloalkenami i cyklopolienami) tworzą grupę olefin V této lekci se opět budeme zabývat sloučeninami, které jsou odvozeny od alkanů. Náleží do tzv. nenasycených uhlovodíků, poněvadž nemají maximální počet vodíků (struktura není nasycená vodíkem) a vyskytují se v jejich struktuře dvojná/é vazba/y Alkeny. Alkeny představují skupinu uhlovodíků obsahujících jednu dvojnou vazbu v molekule, proto jsou řazeny do skupiny nenasycených uhlovodíků. První část kapitoly je věnována problematice názvosloví a fyzikálním vlastnostem alkenů. Další části se zabývají reaktivitou alkenů, které podléhají mnohem širšímu.

Rychlokurz chemie (39/43) · 8:46 Organická chemie - alkeny, alkyny V tomto videu si do naší uhlovodíkové sbírky přidáme další typy sloučenin. Budou to takové, které mají násobnou vazbu. Také si řekneme, co jsou mastné kyseliny a čím se liší tuky a oleje Alkany jsou nasycené uhlovodíky s molekulou bez násobných vazeb (dvojných a/nebo trojných) mezi atomy uhlíku (v uhlíkovém řetězci). Alkany také patří mezi alifatické sloučeniny, tj. neobsahují aromatické cykly. Dříve se alkany nazývaly též parafíny. Tabulka prvních 10 alkanů Alkeny DEFINICE Alkeny jsou uhlovodíky, které v otevřeném uhlíkatém řetězci mají mezi atomy uhlíku jednu dvojnou vazbu. NÁZVOSLOVÍ Názvy alkenů mají zakončení -en. První tři: ethylen (ethen) , propylen (propen) a buten si musíte zapamatovat 26.02.2006 15:58:25 Alkeny (olefiny) [názvosloví][reakční mechanismy][redoxní rovnice]Věřte nebo ne, ale toto není fotomontáž, ale fotka MC z vánoční besídky v mateřské školc Dvojitá väzba a jej charakteristika. Väzby, ktoré vychádzajú z atómov uhlíka v hybridizácii sp 2, majú väzbový uhol 120°(2/3 pí), preto ležia v 1 rovine. 2-tá väzba bráni voľnej rotácii, čo umožňuje vznik stereoizomérov cis a trans.Na uhlíkovom reťazci alkénov, kde sú jednoduché väzby medzi atómami uhlíka, sa uskutočňuje štruktúrna izoméria

Alkeny - Tiscali.c

Kategorie:Alkeny - Wikipedi

 1. Alkeny ochotně adují halogenovodíky, halogeny nebo vodu. Z hlediska reakčního mechanismu je možné celou reakci rozdělit do několika fází. V první fázi pohyblivé elektrony π- vazby interagují s elektronově chudým činidlem (elektrofilem) za vzniku útvaru nazývaného π- komplex
 2. Alkény. Poslať e-mailom Stiahnuť PDF Vytlačiť. Vypracovala: Mgr. Zuzana Szocsová. Alkény sú uhľovodíky, ktoré majú v molekule jednu dvojitú väzbu. Dvojitá väzba sa nachádza medzi dvoma uhlíkmi C=C. Na uhlíky su v molekule naviazané atómy vodíka jednoduchou väzbou. Pre názvy alkénov je charakteristická prípona - én
 3. ka. Tehotenstvo Materstvo Rodina Život s deťmi Zdravie Lifestyle Zdravá výživa Témy Skutočné príbehy. Ma
 4. Alkeny a alkadieny Autor: Jiřina Borovičková Ing. Použití: 9. třída Datum vypracování: 1. 3. 2013 Datum pilotáže: 19. 3. 2013 Metodika: Vysvětlit rozdíl mezi alkany a alkeny, popsat tvoření jejich vzorců a názvů, objasnit pojem alkadieny,uvést zástupce a příklady použití Anotace: alkena, alkadieny, dvojná vazb
 5. Alkeny = uhlovodíky, které obsahují mezi atomy uhlíku jednu dvojnou vazbu v otevřenémuhlíkovém řetězci - koncovka: -en - obecný vzorec: C n H 2n - ethen: C 2 H 2∙2 C 2 H 4 - propen: C 3 H 2∙3 C 3 H 6 - buten: C 4 H 2∙4 C 4 H 8 - ethen (ethylen) - používá se k výrobě plastu polyethylenu - používá se jako hormon.
 6. ALKENY ALKENY jsou uhlovodíky s otevřeným uhlíkatým řetězcem, které obsahují jednu dvojnou vazbu mezi atomy uhlíku dvojná vazba jednoduchá vazba ALKANY obecný vzorec: CnH2n+2 ALKENY obecný vzorec: CnH2n C H H H C H H H strukturní vzorec alken molekulový vzorec ethen C2H4 C H H H C H propen C3H6 C H H C H C H H H racionální.

Alkeny - Chemi

Alkeny (olefíny)acyklické uhlovodíky, které obsahují jednu dvojnou vazbu C=C. tvoří homologickou řadu: homologický přírůstek -CH. 2. Obecný vzorec Alkeny. § Nenasycené uhlovodíky, které mají ve svých molekulách jednu dvijnou vazbu C = C. § Svými chemickými vlastnostmi se výrazně liší od alkenů, v důsledku vazby C =C, která se skládá z vazby sigma a pí, je tedy tvořená sdílením dvou elektronových párů. § Vazba pí je mnohem méně stálá než vazba sigma a. ALKENY A DIENY Složené pouze z atomů uhlíku a vodíku, které jsou navzájem spojené jednoduchými vazbami typu sigma (s) a dvojnými vazbami (s + p) Obecný vzorec: C x H y. Pro n-alkeny y = 2x, pro dieny y = 2x - 2. Elektronová konfigurace uhlíku: 6 C: 1s 2, 2s p2 2s 2p 2sp Alkeny neboli olefiny jsou nenasycené uhlovodíky. Tvoří základní homologickou řadu obecného vzorce C n H 2n. Ve svém řetězci mají dvojnou vazbu mezi atomy uhlíku. Jejich řetězec může být lineární, rozvětvený nebo uzavřený (cyklický) Alkeny jsou sloučeniny, které jsou reaktivnější než alkany; Typická je radikálová nebo elektrofilní adice; Adicí dochází ke zrušení dvojné vazby a vznikají alkany . Elektrofilní adice . Hydratace ethenu = adice vody CH 2 ═ CH 2 + H 2 O -> CH 3 - CH 2 OH; Adice bromovodíku na ethen CH 2 ═ CH 2 + HBr -> CH 3 - CH 2 Br.

Alkeny a alkyny. Ano/Ne. Otázky, u nichž máš pouze rozhodnout, zda je tvrzení pravdivé, či nikoliv. Zdánlivě jednoduché, tento typ cvičení však může obsahovat i záludnosti. Spustit Zpět na výběr cvičení .. Alkeny, alkadieny Jsou to uhlovodíky s jednou nebo dvěma dvojnými vazbami. Jejich přítomnost je vyjádřena koncovkou -en nebo -dien, která se připojuje k názvu základního uhlovodíku. U uhlovodíků s více dvojnými vazbami (dieny, trieny,) má vzájemná poloha dvojných vazeb v řetězci významný vliv na vlastnosti.

Alkeny, cykloalkeny a alkadieny NaŠprtej

 1. ačními reakcemi, např. 1. Oxidace alkenů (Ad) 2
 2. Test na alkany, alkeny, alkiny, alkadieny a areny Předmět: Chemie Otázek: 10 Test proveden: 2288 krát. Středověká česká literatura Středověká česká literatura kromě husitství.
 3. Alkeny. - jedna dvojná vazba, otevřený řetězec. - díky dvojné vazbě jsou alkeny reaktivnější než alkany. - jedna vazba pí, jedna vazba sigma. - koncovka alkenů -en ,uhlovodíkových zbytků z alkenů -enyl
 4. Alkeny. Jsou nenasycené uhlovodíky, obsahující alespoň jednu dvojnou vazbu. Molekuly jsou nepolární. Hoří čadivým plamenem. Jsou reaktivnější než alkany, mohou se účastnit adičních reakcí. Jsou surovinou na výrobu plastů a nemrznoucích směsí. Vychází se z homologické řady alkanů (methen ale neexistuje!)

4 - Alkeny, alkadieny, polyeny (CHE - Organické názvosloví

 1. ALKENY Definice Alkeny jsou uhlovodíky, které mají v otevřeném uhlíkatém řetězci mezi atomy uhlíku jednu dvojnou vazbu. Názvosloví Názvy alkenů mají zakončení -en. Obecný vzorec alkenů : C n H 2n n - přirozené číslo, které vyjadřuje počet atomů uhlíku v molekul
 2. ka Created Date: 4/10/2015 1:01:01 PM.
 3. Alkeny s přímými řetězci: přípona - en . s číslem uhlíku, z něhož dvojná vazba vychází. 2. Najděte všechny možné strukturní vzorce k následujícím vzorcům molekulovým a potom sloučeniny pojmenujte: a. C2H4 b. C3H6 c. C4H8 3. Napište vzorce k následujícím názvům: a. trans but-2-en (E- but-2-en
 4. Alkadieny. Alkadieny obsahují dvě dvojné vazby. Obecný vzorec je CnH2n-2. Postavení těchto vazeb ovlivňuje chemické vlastnosti Alkadieny rozdělujeme podle postavení dvojné vazby na: - kumulované alkadieny. U těchto uhlovodíků spolu dvě dvojné vazby sousedí. CH 2 = C = CH 2
 5. Alkeny Definice Alkeny jsou uhlovodíky, které mají v otevřeném uhlíkatém řetězci mezi atomy uhlíku jednu dvojnou vazbu. Názvosloví Názvy alkenů mají zakončení -en. Obecný vzorec alkenů: C n H 2n n - přirozené číslo, které vyjadřuje počet atomů uhlíku v molekule Příklad
 6. alkeny a alkadieny uhlovodÍky s jednou dvojnou vazbou v ŘetĚzci chrakteristickÁ koncovka -en fyzikÁlnÍ vlastnosti: nepolÁrnÍ a hoŘlavÉ c2 - c4 plyny >c4 kapaliny biologickÉ vlastnosti: v pŘÍrodĚ se prakticky nevyskytujÍ nejsou pŘÍtomnÉ v rop

Alkeny a alkyny . 1. Alkeny a alkyny . Švenda-Paruch Organická Chemie II A B B A Reakce alkenů-alkynů a stereochemie Z E diastereomery diastereomery hlavní produkt syn adiční mechanismus hydrogenace neumožňuje vznik E isomeru Alkyny: fyzikální vlastnosti, popis, tabulka. S vývojem studia organické chemie mezi velkou skupinou uhlovodíků byla odlišena samostatná třída alkyny. Tyto sloučeniny se nazývají nenasycené uhlovodíky, které ve své struktuře obsahují jednu nebo více trojných (jiné názvy - trojitý uhlík nebo acetylen), které je. Alkeny a alkyny můžeme reakcemi přetvářet do spousty jiných sloučenin. Probereme si jejich názvosloví spolu s reaktivitou, díky které se často používají jako výchozí látky v průmyslových výrobách Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky, které mají mezi atomy uhlíku v molekule s otevřeným řetězcem jednu dvojnou vazbu C=C. Patří mezi alifatické sloučeniny. Názvy alkenů jsou zakončeny na -en, obecný vzorec pro alkeny je CnH2n. Dříve se nazývaly také olefíny HAIŠMANOVÁ, Blanka. Chemické názvosloví - Alkeny a cykloalkeny. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 10. 09. 2013, [cit. 2021-07-16]

Alkeny a dieny - Digitální učební materiály RV

 1. Polymerace některé alkeny jsou schopny na základě zrušení dvojné vazby se slučovat do větších celků - polymerovat. Molekula alkenu, která se účastní polymerace se nazývá monomer, konečná obrovská molekula je polymer. Dienová syntéza. Význam a použití. Ethen . bezbarvý plyn - se vzduchem tvoří třaskavou smě
 2. ALKENY . uhlovodíky obsahující ve svém uhlíkovém řetězci jednu dvojnou vazbu (která je tvořena jednou s & jednou p vazbou) uhlíky, mezi nimiž je dvojná vazba, jsou v hybridním stavu sp2 ; vazebný úhel: 120° dělení O podle počtu dvojných vazeb: s jednou dvojnou vazbou; alkeny î CnH2n; nejjednodušší alkeny
 3. Alkeny - názvosloví, postup. Co je potřeba znát? 1) Značky uhlíku C a vodíku H. 2) Názvy nerozvětvených alkanů podle počtu atomů C v řetězci za sebou: 1 C methan 2 C ethan 3 C propan 4 C butan 5 C pentan 6 C hexan 7 C heptan 8 C oktan 9 C nonan 10 C dekan 3) Fakt, že alkeny mají koncovku -en
 4. Alkeny. Vlastnosti dvojné vazby Orbitalový model dvojné vazby. 6 . Cis a trans izomerie a izomerizace alken.
 5. Alkeny . jsou uhlovodíky, které obsahují ve své molekule jednu dvojnou vazbu. Názvy alkenů se odvozují od téhož základu jako alkany s využitím koncovky - en. Alkyny. jsou uhlovodíky,které obsahují ve své molekule jednu trojnou vazbu.Názvy alkynů se odvozují od téhož základu jako alkany s využitím koncovky - yn
 6. Ahojky,jak se tvoří alky a alkeny,nedokážu mu to nějako vysvětlit,já to chápu,ale on by to nepochopil,umí to tu někdo vysvětlit podle těch vzorečku. Alkeny vzorec CnH2n ta dvojaka by měla být menší než to H. a Alkyny CnH2n-2- ta dvoja před H by měla být opět menší. Za případne reakce děkuji. To se mi líbí
 7. - alkeny s dvěma dvojnými vazbami - nejzajímavější: buta-1,3-dien - používá se na výrobu syntetického kaučuku polymerací - surový kaučuk - křehký, za tepla měkký a lepkavý - zlepšení vlastností - vulkanizací - přidání sirného květu - vzniká pryž (guma) - přísady - saze - pneumatik

chemie - chemie - zápisy - 9

30 Zatímco jsou známy pouze jediný methan CH 4, ethan C 2H6, propan C 3H8, tak vzorci C4H10 již odpovídá současně n-butan a 2-methylpropan (isobutan). Ob-dobně sumární vzorec C5H12 může patřit n-pentanu , 2-methylbutanu (isopentanu) či 2,2 -dimethylpropanu (neopentanu). Strukturní vzorce a bod Kategorie: Chemie Typ práce: Zápisky z hodin Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Krátká práce heslovitě seznamuje s uhlovodíky alkany, alkeny, alkadieny a alkyny.Oddíly věnované jednotlivým skupinám sloučenin jsou obdobně členěny. Přibližují nejprve prostorové uspořádání molekul a povahu vazeb v nich a následně se věnují chemickým vlastnostem Alkeny se vyskytují v přírodě jen zřídka (zemní plyn, ropa - krakování) ETHEN CH2 = CH2. radikál od ethenu je CH2 = CH2 -. bezbarvý plyn nasládlé chuti, má narkotické účinky. hoří čadivým plamenem. vzniká při dozrávání jižního ovoce. má velký technický význam (výroba PE, PS, syntetického ethanolu = líh ALKENY. Nenasycené acyklické uhlovodíky, tj. Ve svých molekulách obsahují jednu dvojnou vazbu mezi atomy C. Obecný vzorec. C n H 2n. Koncovku mají - en. Vlastnosti - podobné jako alkany. Jsou jen víc reaktivnější Alkeny w roztworze wodnym, w reakcji z halogenami dają trans-halogenohydryny. Reakcje hydroborowania Herbert C. Brown The Nobel Prize in Chemistry 1979 for their development of the use of boron- and phosphorus-containing compounds, respectively, into important reagents in organi

Vzorce a 3D modely alkenů. Vzorce a modely dalších alkenů. Název Strukturní vzorec Kuličkový model Kalotový mode Alkeny patří mezi nenasycené uhlovodíky. ETHEN (trivi. název ETHYLEN) - je nejjednodušším alkenem, bezbarvý hořlavý plyn nasládlé vůně - používá se jako hormon urychlující zrání ovoce, k výrobě polytethylenu atd Naučíme se alkeny správně číslovat, používat lokanty podle IUPAC, ukážeme si i dieny, cykloalkeny a vůbec různé i větvené uhlovodíky s dvojnými vazbami. Vysvětlíme princip názvosloví těchto nenasyscených uhlovodíků, ale E- a Z- a cis- a trans- stereodeskriptory si necháme na další video

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Rýmy na slovo Alkeny: Rýmy na poslední 3 písmena (0.0885 sekund, zobrazeno 281x). Hodnocení rýmu zemi Rým Alkeny-zemi se vám líbí a posuneme ho výše. Změna se projeví během pár hodin. Děkujeme. Rým Alkeny-zemi se vám nelíbí. Posuneme ho níže či vyřadíme.. Alkany,Alkeny,Alkyny Chemie ø 72.5% / 1462 × vyzkoušeno; Organická chemie(2.) Chemie ø 69.5% / 2969 × vyzkoušeno; Ropa Chemie ø 68% / 1839 × vyzkoušeno; Alkany 2 Chemie ø 90.4% / 423 × vyzkoušeno; CHEMIE - Značky Chemie ø 87.5% / 21871 × vyzkoušeno; Uhlovodíky Chemie ø 57.4% / 3661 × vyzkoušen Investor Relations. Alkemy S.p.A. è una Società leader del settore della trasformazione digitale in Italia, quotata sul Segmento STAR del mercato MTA di Borsa Italiana. Alkemy abilita l'evoluzione del business delle imprese definendone la strategia attraverso l'utilizzo di tecnologia, dati e creatività. L'obiettivo è quello di. alkeny, alkadieny, alkyny, chemie: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty EU pomoc@dumy.c

Alkeny - Wikipedia, wolna encyklopedi

 1. Alkeny,alkyny prezentace VY_52_Inovace_232 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnos
 2. Alkeny • mezi atomy C jsou dvojné vazby • mnohem větší reaktivita • koncovka - en • např.: propen, buten, hexen, okte
 3. Alkeny. Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky, které mají mezi atomy uhlíku v molekule s otevřeným řetězcem jednu dvojnou vazbu C=C. Patří mezi alifatické sloučeniny.Názvy alkenů jsou zakončeny na -en, obecný vzorec pro alkeny je C n H 2n.Dříve se nazývaly také olefíny

Chemie: Organické názvosloví: Alkeny, alkadieny, polyen

VÝZNAM:nenasycené uhlovodíky, které mají mezi atomy uhlíku v molekule s otevřeným řetězcem jednu dvojnou vazbu C=C.Patří mezi alifatické sloučeniny. Názvy alkenů jsou zakončeny na -en, obecný vzorec pro alkeny je CnH2n. Dříve se nazývaly také olefín 17. Alkeny (C n H 2n) a alkiny (C n H 2n-2). Alkeny. Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky s jednou dvojnou vazbou C=C. Kromě radikálových reakcí (např. hoření) dochází u alkenů k reakcím na dvojné vazbě. Při některých z nich se činidla adují na dvojné vazby za vzniku vazeb jednoduchých, při jiných se účinkem činidla molekuly v místě dvojné vazby štěpí ALKENY - uhlovodíky s řetězcem - koncovkou - jednou vazbou v molekul alkeny. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz alkeny. Pokud zde nevidíte žádnou odpověď, kterou hledáte, zkuste nejdříve překontrolovat, zda jste zadali správně hledanou frázi

ELU

Pracovní listy Alkany a alkeny. Alkany tady: PL_alkany_cykloalkany_SV.doc (46 kB) Z části vyplněný pracovní list na alkeny zde: PL_alkeny_UV.docx (47,7 kB Překlad slov a slovíček z polštiny do češtiny zdarma. Polský slovník (polsko-český slovník) Pro polský výraz Alkeny bylo nalezeno překladů: 1 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 0) Fekvése. Szászsebestől 18 km-re délnyugatra, Szászvárostól 20 km-re északkeletre, a Maros bal partján, a Kudzsir-patak Marosba folyásánál fekszik.. Nevének eredete. Magyar nevét a Kudzsir-patak régi Kenyér nevéről kapta. Első írott alakjai: Kener (), Kunertu (1332, olvasata: Kenyértő = 'a Kenyér torkolata'), Olkunir (). Román neve a német Seibod személynévből. Alkeny jsou uhlovodíky s jednou dvojnou vazbou v uhlíkatém řetězci, cykloalkeny mají cyklické řetězce s jednou dvojnou vazbou. Polyeny obsahují ve svém řetězci více dvojných vazeb, nejčastější jsou dieny se dvěma dvojnými vazbami. Dvojná vazba.. ALKENY. koncovka názvu - en. obsahují jednu dvojnou vazbu. obecný vzorec: C. n H. 2n ETHEN (ethylen), CH₂=CH₂. bezbarvý hořlavý plyn (nasládlá vůně) se vzduchem vzniká výbušná směs. je obsažen v zemním a koksárenském plynu (vzniká při karbonizaci uhlí

Scholaris - Przykłady alkanów

Organická chemie - alkeny, alkyny - Khanova škol

[předpony vyjadřující počet][reakční mechanismy] Upozornění: podle nových úprav názvosloví se např. místo 2-hexen používá hex-2-en nebo namísto 1,3-butadien nově buta-1,3-dien alkeny Alkeny. jinak také olefíny; nenasycené uhlovodíky s dvojnou vazbou. S více dvojnými vazbami - polyeny (alkadieny, alkatrieny) koncovka -en (někdy starší názvosloví -ylen, např. ethylen) obecný homologický vzorec C n H 2n; součástí zemního plynu, ropy, hnědouhelného dehtu a vznikají při krakování ropy. Vlastnost Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky s chemickým vzorcem C n H 2n. Tito jsou voláni uhlovodíky protože alkenes jsou jen složeny z C a H atomů. Nazývají se nenasycenými, protože se skládají z alespoň jedné dvojné vazby C = C. Proto nemůže existovat žádný alken s pouze jedním atomem uhlíku

Alkeny. Vlastnosti velmi podobné alkanům. Jejich dvojná vazba způsobuje větší reaktivitu. Nejběžnější reakce - adice. Zisk tepelným rozkladem ropy - krakování. Nejjednodušší alken - ethen neboli ethyle Alkeny a cykloalkeny Alkeny- DOPLNIT Obecný vzorec alkenů - Cykloalkeny- DOPLNIT Obecný vzorec cykloalkenů Dvojná vazba neumožňuje rotaci, aniž by došlo k jejímu přerušení. To vede ke vzniku geometrických izomerů (cis a trans). Fyzikální vlastnost

ALKYNY = uhlovodíky, které obsahují jednu trojnou vazbu mezi uhlíky v otevřeném řetězci v názvu mají koncovku -yn obecný vzorec Cn H2n-2 nenasycené uhlovodíky = alkeny a alkyny (obsahují násobné vazby, které snižují počet vodíků ) Na rozdíl od alkanů jsou alkeny a alkyny méně stabilní a jsou reaktivnější Alkeny. obecný vzorec alkenů - CnH2n, otevřený řetězec, jedna vazba dvojná - C = C - (1 vazba σ a 1 vazba π) dvojná vazba je kratší a pevnější. homologická řada: C2H4, C3H6, C4H8. každý následující člen se liší od předchozího o stejný homologický přírůstek - CH2. se vzrůstajícím počtem uhlíků. Alkeny •Jsou nenasycené uhlovodíky, to znamená, že mají v molekule 1 nebo více dvojných vazeb •Název má příponu -en •Vyskytují se v přírodě a vyrábí se z ropy •1 dvojná vazba - alkeny •2 dvojné vazby - alkadieny •3 dvojné vazby - alkatrien fyzikální jsou velmi podobné fyzikálním vlastnostem díky dvojné vazbë charakteristickou reakcí jsou adice homologický vzorec CnH2n homologický alkent: CnH2n—

Alkeny, alkyny, areny Pracovní list 1. Alkeny jsou uhlovodíky, které obsahují mezi atomy uhlíku v molekule s otevřeným uhlíkatým řetězcem a/ jednu dvojnou vazbu b/ jednu trojnou vazbu c/ dvě dvojné vazby 2. Názvy alkynů mají zakončení a/ -an b/ -en c/ -yn 3. Areny jsou uhlovodíky, které obsahují v molekulác DUMy. Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 254x

Alkeny. nenasycené uhlovodíky. jedna dvojná vazba mezi atomy uhlíku C=C . otevřený řetězec . názvy končí koncovkou -en. obecný vzorec . C. n. Alkany, alkeny, alkyny pro třídu. Společenská hra pro 4 hráče je zhotovena na kartonu opatřeném laminací (výška kartonu cca 4mm), součástí balení jsou 4 figurky, 1 velká kostka (4cm x 4cm x 4cm) polepená názvy- alkan, alken, alkyn a pravidla společenské hry. Rozměr herního plánu může být buď 20cm x 20cm nebo 30cm x 30 cm Názvosloví rozvětvených alkanů. Názvy alkanů s rozvětveným řetězcem tvoříme pomocí uhlovodíkových zbytků. Uhlovodíkový zbytek vznikne odtržením vodíku z uhlovodíkového řetězce. Jeho název je odvozen z názvu uhlovodíku nahrazením koncovky koncovkou -yl. Postraní řetězce rozvětvených alkanů tvoří vesměs. Alkeny (cyklohexen) obsahují dvojnou vazbu, která je reaktivní - může dojít ke zrušení dvojné vazby a vytvoření jednoduché vazby. V tomto případě se Br 2 aduje na dvojnou vazbu, a tudíž dochází k odbarvení bromové vody. (V tomto případě adicí na dvojnou vazbu vzniká trans-izomer. zpět. Alkeny . Alkeny - uhlovodíky které v otevřeném řetězci mají jednu dvojnou vazbu.. Názvosloví alkenů. alkeny mají vždy zakončení -en obecný vzorec alkenů je C n H 2n; některé alkeny mají triviální (historické) názvy (např. ethen CH 2 = CH 2 má triviální název ethylen); nejjednodušší dva alkeny jsou ethen (ethylen) CH 2 =CH 2, a propen (propylen) CH 3-CH=CH

Alkeny Definice: nenasycené acyklické uhlovodíky s právě jednou dvojnou vazbou v řetězci Obecný vzorec: C n H 2n Názvosloví Homologická řada: (název: racionální vzorec, molekulový vzorec). ethen (ethylen): CH 2 =CH 2, C 2 H 4; propen (propylen): CH 2 =CH-CH 3, C 3 H 6; but-1-en: CH 2 =CH-CH 2 -CH 3, C 4 H 8 but-2-en: CH 3 -CH=CH-CH 3, C 4 H 8 (dříve: 1-buten, 2-buten v uzavřeném vzorci. Nyní přestoupíme na alkENy. Rozdíl je v tom, že zápisy vzorců zapisujeme s jednou či více dvojnou vazbou. ALKENY nenasycené uhlovodíky, které mají mezi atomy uhlíku v molekule s otevřeným řetězcem jednu dvojnou vazbu C=C Názvosloví Názvy alkenů jsou zakončeny na -en, obecný vzorec pro alkeny je CnH2

Alkany,Alkeny,Alkyny Chemie ø 72.5% / 1462 × vyzkoušeno; Ropa Chemie ø 68% / 1839 × vyzkoušeno; Alkany 2 Chemie ø 90.4% / 423 × vyzkoušeno; Chemie - organická - aromatické uhlovodíky Chemie ø 52.3% / 5132 × vyzkoušeno; Uhlovodíky Chemie ø 57.4% / 3662 × vyzkoušeno; Chemie Chemie ø 60.2% / 8951 × vyzkoušen Alkeny: Fotosyntéza. Vznik glukózy. Glukóza. Dýchání a přeměny glukózy: Hledat na mapě stránek: Poslední aktualizace stránky: 17. prosince 2012 20:47:19. Optimalizováno pro MS Internet Explorer. Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytváří a fotografiemi zásobuje Ing..

Alkeny jsou reaktivn ějšíne ž alkany Hlavníreakce alken ůje elektrofilníadice -důsledek p řebytku elektron ů Dále pak radikálováadice, oxida čněreduk čníreakce, reakce vedle dvojnévazby a polymerizace Nejv ětšípr ůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro dalšípřem ěny nebo pro polymerac Alkany Ch_027_Uhlovodíky_Alkany Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.002

Alkeny jsou nenasycen=C3=A9 uhlovod=C3=ADky= , kter=C3=A9 maj=C3=AD=20 mezi atomy uhl=C3=ADku v = molekule s otev=C5=99en=C3=BDm=20 =C5=99et=C4=9Bzcem jednu dvojnou vazbu C=3DC. Pat=C5=99=C3=AD mezi ali= fatick=C3=A9=20 slou=C4=8Deniny.N=C3=A1zvy alken=C5=AF jsou zakon=C4=8Deny na = -en, obecn=C3=BD vzorec pro=20 alkeny je C n H 2n.D=C5=99=C3=ADve se naz=C3=BDvaly = tak=C3=A9=20 olef=C3=ADny Alkeny reagují s perkarboxylovými kyselinami a dokonce s peroxidem vodíku za vzniku epoxidů: RCH = CH 2 + RCO 3 H → RCHOCH 2 + RCO 2 H. U ethylenu se epoxidace provádí ve velkém měřítku průmyslově pomocí kyslíku v přítomnosti katalyzátorů: C 2 H 4 + 1/2 O 2 → C 2 H 4 O. Alkeny reagují s ozonem, což vede k rozštěpení. OCH > Rejstřík > Substrát > Alkeny Substrát - Alkeny. 25 - Bromace propenu; 21 - Radikálová bromace cyklohexenu; 22 - N-bromsukcinimid; 26 - Radikálová chlorace propenu; 27 - Propen s bromovodíkem; 28 - Cyklohexen s bromovodíkem; 30 - Bromovodík s cyklohexenem (2) 31 - Bromovodík s propenem (2) 32 - Hydratace methylcyklohexen Alkeny se se svými fyzikálními vlastnostmi podobají alkanům. Jejich skupenství (fáze) závisí na molární hmotnosti, jinak též řečeno na počtu atomů uhlíku v řetězci. Tři nejjednodušší alkeny - ethen, propen a buten - jsou plyny, alkeny s 5 až 16 uhlíky kapaliny a vyšší pevné voskovité látky. Chemické vlastnost

Scholaris - Wyniki wyszukiwaniaScholaris - Podział węglowodorów łańcuchowych na alkanyIzomeria - Węglowodory nienasycone (alkeny) - ChemiaScholaris - EtylenScholaris - Reakcje alkinówNapisz wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne

Cykloalkany isomerují na alkeny: 3. Oxidace a ho ření alkan ů a cykloalkan ů Všechny alkany a cykloalkany jsou ho řlavé. Plynné alkany nebo páry t ěkavých alkan ů i cykloalkan ů tvo ří se vzduchem výbušné sm ěsi. Zástupci alkanů a cykloalkan Elektrofilná adícia je typ adičnej reakcie v organickej chémii, pri ktorej dochádza k rozpadu π väzby medzi dvoma uhlíkmi na dve σ väzby. Nevyhnutným predpokladom reakcie je preto výskyt násobnej väzby v reaktante a elektrofilná adícia je typická pre nenasýtené uhľovodíky (alkény a alkíny).Druhým reaktantom, ako vyplýva z mechanizmu, je zlúčenina ktorá dokáže. Alkany obsahující jeden až čtyři atomy uhlíku C 1 až C 4 jsou plyny Alkany obsahující pět až patnáct atomů uhlíku C 5 až C 15 jsou kapaliny; jsou součástí kapalných paliv, pohonných hmot Alkany obsahující šestnáct a více atomů uhlíku C 16 a více jsou pevné látky; jsou součástí vazelín, mazacích olejů, parafinu jedná se o látky nerozpustné ve vodě. EU-chemie-1. ročník Ing. LudmilaHorká 3/5 Alkeny, alkyny Alkeny(olefiny),alkenyly ∙acyklické uhlovodíky s 1 dvojnou ( ) vazbou, ostatní jednoduché; charakteristická koncovka -en, C s dvojno Alkény. Charakteristika: Nasýtené uhľovodíky, majú vo svojich molekulách jednu dvojitú väzbu C=C.Názov je odvodený z názvu alkánov s rovnakým počtom uhlíkových atómov a doplnený koncovkou -ÉN názvosloví - alkany, alkeny, alkyny. Máš nedostatek banánů ?Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících